TR

Süresinde Yapılmayan Zeyilname Nedeniyle, İhale İptal Edilir mi?

12 Feb 2023
Dava dosyasının incelenmesinden; Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 08.11.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılacağı ilan edilen "2014-2015 Mali Yılları Temizlik Alımı" ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 04.11.2013 tarihinde yapılan 5 hususa ilişkin şikâyet başvurusu üzerine, idare tarafından hu hususlardan sadece teknik şartnamenin 12. sayfasında yer alan "Hizmet süresi içinde bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde toplam işçi sayısı kadar çalışma yapılacaktır" ifadesi teknik şartnameden çıkarılmak suretiyle 05.11.2013 tarihli Zeyilname'nin düzenlendiği, bu Zeyilname'de ihale tarihinin 08.11.2013 tarihinden 14.11.2013 tarihine ötelendiğinin belirtildiği, bu zeyilnamenin davacı şirkete 11.11.2013 tarihinde tebliğ edildiği, diğer şikayet başvurularının reddedildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından 21.11.2013 tarih ve 35763 sayı ile davalı idare kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet dilekçesinde özetle. I) Teknik Şartname'nin 10.3'üncü maddesinde kullanılacak makinelerin yeni olmasının istenilmesinin ihaledeki rekabeti engellediği, 2) Teknik Şartname'nin 20'nci maddesinde yer alan yüklenicinin çalıştırdığı tüm personelin Hepatit B surface antijeni (HBsAg). HBS antikoru (HBsAb) ve Hepatit C antikoru testlerini yaptırması, ayrıca HBsAg ve HBsAb testleri negatif çıkan tüm personelin Hepatit B aşılarını yaptırması yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu. 3) Teknik Şartname'de tanıtına işaretinin özellikleri ile ayakkabıların özelliklerinin belirtilmemesinin tekliflerin sağlıklı oluşturulmasını engellediği ve yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmadığını gösterdiği. 4) Teknik Şartname'de rapor alan personelin yerine yeni personel istihdam edilmesi gerektiği yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu. 5) İdareye şikâyet başvurusu üzerine düzenlenen zeyilname taraflarına 11.11.2013 tarihinde tebliğ edilmesine karşın, ihale tarihinin 14.11.2013 tarihi olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verildiği, davacı şirketin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda iddialar yerinde görülmeyerek Kamu İhale kurulu'nun 11.12.2013 tarih ve 2013/UH.III-4715 sayılı kararı ile başvurunun reddine karar verildiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde. Kanunun 29. maddesine göre, idarece yapılan tespit sonucunda veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklik yapılabilir ve söz konusu zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir; Kanunun 55. maddesine göre ise. dokümana yönelik olarak süresi içinde yapılan bir şikâyet başvurusu neticesinde, yine zeyilname ile ihale dokümanında değişiklik yapılabilir: böyle bir durumda. Yönetmeliğin 26. maddesine göre. ihale tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir; ancak, ihale dokümanında yapılan değişikliği içeren zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale tarihinin, zeyilnamenin isteklilere son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi ve erteleme süresinin ihale tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçmemesi gerekmektedir.
 
Bu durumda, davacı şirket tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine, idare tarafından 05.11.2013 tarihinde düzenlenen Zeyilname ile ihale tarihinin 08.11.2013 tarihinden 14.11.2013 tarihine ötelendiğinin belirtildiği ve bu zeyilnamenin davacı şirkete 11.11.2013 tarihinde tebliğ edildiği hususu gözönünde bulundurulduğunda, ihale dokümanında yapılan değişikliği içeren zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale tarihinin, zeyilnamenin isteklilere son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi ve erteleme süresinin ihale tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçmemesi hususlarının mevzuat gereği olmasına rağmen ihale tarihinin tebellüğ tarihi olan 11.11.2013 tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde 22.11.2013 tarihi olacak şekilde belirlenmesi gerekirken tebellüğ tarihinden itibaren üç gün sonra olacak şekilde 14.11.2013 tarihine ötelenmesinin mevzuata aykırılık taşıdığı, bu sebeple ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup. davacı şirketin başvurusunun reddi yönündeki Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. (Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 17.1.0.2014 tarihli ve E:2014/70 K:2014/1222 nolu kararı)
FOTO GALERİ
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
ZEYİLNAMELER