TR

Kamu İhale Sözleşme Uygulamaları

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir. 

Dolayısıyla; 

 Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler, 

 Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, 

 Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, 

 Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, 

 Yukarıda belirtilen daire, idare, kuruluş ve teşebbüslerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 

 sözleşme uygulamalarını bu Kanun kapsamında yürütürler.