TR

İşletme Kayıt Belgesi Kapsamındaki Kik Kararı, Mahkeme Tarafından Neden İptal Edildi?

02 Aug 2019
1.İhaledeki uyuşmazlık konusu neydi?
 
Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 04.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” ihalesi kapsamında yapılan itirazen şikâyet başvurusunda özetle;
 
“İhale dokümanında yüklenicinin kiralama yoluyla Kocaeli il sınırları içerisinde tesis kiralaması durumunda kiralanan tesise ait işletme kayıt belgesinin sunulacağına yönelik düzenleme bulunduğu, üretim tesisinin kiralanmasının tesise ait işletme kayıt belgesinin geçerliliğini etkileyeceği, kiralama yerine taşıma hizmetlerinin alt yüklenici tarafından yapılmasına izin verilmesinin uygun olacağı…“ yönünde başvuruda bulunulmuştur.
 
2.KİK ne türlü karar verdi?
 
Kamu İhale Kurumu ise 04.04.2019 tarihinde verdiği 2019/UH.I-440 sayılı kararıyla özetle; “Üretim tesisinin kiralanmasının tesise ait işletme kayıt belgesindeki bilgileri (yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu) değiştirmeyeceği, yüklenicinin kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının yeterli olduğu, söz konusu düzenlemede herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve teklif verilmesine engel olacak niteliğinin de bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı… “ yönünde değerlendirme yapmıştır!
 
 
 
3.Mahkeme, KİK Kararını neden iptal etti?
 
Somut olayla ilgili husus dava konusu yapılmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesinin 20.06.2019 tarih ve E:2019/864, K:2019/1536 sayılı kararı ise; “Davalı idare tarafından dava konusu işlem ile, üretim tesisi kiralanmasının tesise ait işletme kayıt belgesindeki bilgileri (ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu) değiştirmeyeceği, yüklenicinin kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının yeterli olduğu, söz konusu düzenlemede herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve teklif verilmesine engel olacak niteliğinin de bulunmadığı ileri sürülerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiş ise de, davacının iddiasının, kendisi adına düzenlenmeyen ve kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesinin veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının mevzuata aykırı olduğu, kendi adına düzenlenmeyen İşletme Kayıt Belgesi ile yemek üretimi yapılması durumunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kiralanan mutfağa ilişkin İşletme Kayıt Belgesinin iptal edileceği ve dolayısıyla üretim yapamayacağından bu durumun sözleşmenin feshine yol açacağı şeklinde olduğu, yukarıda belirtilen Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Kayıt Usul ve Esaslar” başlıklı 6. Maddesi incelendiğinde işletme kayıt belgesinin üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesinin geçerliliğini kaybedeceği hüküm altına alındığı, başka firmaya ait işletme kayıt belgesi ile üretim yapabilmenin mümkün olup olmadığı konusunda davalı idarece söz konusu mevzuat hükümlerince bir araştırma yapılmadığı ve davacının iddiasını karşılar nitelikte somut bir cevap verilmeyerek kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının yeterli olduğu denildiği görüldüğünden dava konusu işlemin bu iddia yönünden hukuka uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.“ yönünde olmuştur.
 
4.Sonuç
 
Kanaatimizce Mahkeme kararı yerindedir. Çünkü;
 
KİK tarafından, İdarelerce istenilen yeterlik belgelerinin ilgili Bakanlık nezdinde araştırılmadan karar verilmesi, uygun olmamıştır.
KİK ihale dokümanına yönelik incelemesi, sadece teklif verilip verilmemesi yönüyle değil, sözleşmenin sağlıklı yürütülüp, yürütülemeyeceği yönünden de yapılmalıdır. Keza önemli olan ihalenin gerçekleşmesi değil, sözleşmenin yerine getirilebilmesidir.02.08.2019   (Detaylı Bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
İŞLETME KAYIT BELGESİ