TR

İhale Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan İsteklilerin, Başvuru Yapma Ehliyeti Var Mıdır?

12 Feb 2023
Olayda, dava konusu ihaleye teklif sunan ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının, ihale üzerinde bırakılan istekliye ve ihale komisyonu tarafından tesis edilen işlemlere yönelik itirazlar noktasında bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu açık olmakla birlikte, eşit muamele ilkesi açısından da bu iddianın incelenmesi gerektiğinden, bu iddialar açısından itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.(Danıştay 13. Dairesi’nin 18.02.2015 tarihli ve E:2014/1021 K:2015/626 nolu kararı)


İçeriği Paylaş