TR

Benzer İşe Uygunluk:İş Deneyim Belgesinin, Belgeyi Düzenleyen İdare Nezdinde Araştırılarak Değerlendirilmesi

12 Feb 2023
Dava dosyasının incelenmesinden; Talas Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik Hizmetleri. Evsel Nitelikli Çöplerin Toplanması ve Çöp Depolama Sahasına Nakli, Muhtelif Cadde ve Sokakların El ve Makineler ile Temizlik Çalışmaları İşi" ihalesinde davacı şirketin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği, tanzimi, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve bakım işleri olduğu, bu bakımdan anılan iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımına uygun olmadığı ileri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu işlemde, iş deneyim belgesinde yer alan işler arasında yeşil alan, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliğinin de bulunduğu ve kent içi temizlik hizmetlerinin uyuşmazlığa konu ihalede benzer işler arasında sayıldığı dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri isteyerek yeniden değerlendirme yapması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
İhale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan 07.01.2014 tarihli iş bitirme belgesinde işin adının “2013 yılı park ve orta refüjlerin temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimine ait hizmet alımı işi", işin tanımının ise “park ve orta refüjlerin temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimine ait (363 kişi) personel (Ekip Amiri (Çavuş) -Vasıfsız Eleman) çalıştırılmasına ait hizmet alımı işi” olarak yer aldığı; iş bitirme belgesinin ait olduğu ihaleye ait Teknik Şartname’de ise işin tanımının, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği, tanzimi, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve bakım işlerini yapmak üzere işgücü teminini kapsar” şeklinde yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu işin nitelik itibariyle temizlik ve yeşil alan tanzimine ilişkin diğer hizmetleri kapsadığı görülmektedir.
 
Uyuşmazlığa konu ihale dokümanından ise, ihale konusu işin kent içi temizlik hizmetleri, evsel nitelikli çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakil muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik çalışmalarının yapılması hizmetlerinden oluştuğu; bu bağlamda, kent içi temizlik, çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik işlerinin ihalede benzer işler olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.
 
İş deneyim belgesine konu işin yalnızca "yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği" kısmı, esas itibarıyla kent içi temizlik hizmetleri kapsamında olduğundan, ihale konusu işin bölümleriyle nitelik, personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer nitelik taşıdığı; ancak, söz konusu alanlarla ilgili tanzim, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve bakım işlerinin ise benzer iş kapsamında bulunmadığı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iş deneyim tutarının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı sonucuna varılmaktadır.
 
Bu itibarla; davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesiyle ilgili olarak, ihaleyi yapan idarece, belgeyi düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeler istenerek ve yeniden değerlendirme yapılarak İdari Şartname’de istenen deneyim tutarının davacı şirket tarafından sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerektiği yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır… ifadelerine yer verilerek Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15.04.2015 tarih ve E:2014/2143, K:2015/516 sayılı kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 05.02.2016 tarihli ve E:2015/3473, K:2016/189 sayılı karar)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
BENZER İŞ