TR

T.C. Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin illiyet bağı ile yurtdışında kurduğu, satın aldığı tüzel kişi ve/veya iştirakler vasıtasıyla yapılan işlere ilişkin iş bitirme belgeleri

19 Jan 2023

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile illiyet bağı olduğu değerlendirilen yurtdışında kurulu tüzel kişilerin yurtdışında üstlendikleri yapım işleri için de “İş Alındı Belgesi” verilebildiği dikkate alındığında;

1) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel ki-şiler ile illiyet bağı olduğu değerlendirilen yurtdışında kurulu tüzel kişilerin yurtdışında üstlendikleri yapım işleri için, ilgililer tarafından bu kapsamda yapılacak başvuru üzerine, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca KİK026.1/Y no.lu standart form kullanılarak iş bitirme belgesi düzenlenebileceğine,

2) Bu belgelerde, KİK026.1/Y no.lu standart formun 5 numaralı “Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı” satırında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin illiyet bağı olduğu değerlendirilen yurtdışında kurulu tüzel kişilerin ticaret unvanına yer verilmesi; belgeye konu yapım işi için Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından “İş Alındı Belgesi” verilen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ticaret unvanı ve vergi kimlik numarasına ise belgenin açıklama kısmında yer verilerek, anılan standart formun 6 numaralı “T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No” satırının boş bırakılmasına,

3) Belgelerin, üzerine “Bu belge yalnızca yüklenici olarak belirtilen ve yurtdışında kurulu tüzel kişi tara-fından kullanılabilecek olup, açıklama kısmında ticaret unvanına yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler tarafından kullanılamaz.” şerhi düşülerek düzenlenmesine,

4) Aksi yönde düzenlenen belgelerin ihalelerde kullanılamayacağına, oybirliği ile karar verilmiştir. (KİK’nun 12.06.2018 tarihli 2018/DK.D-132 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş