TR

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, sözleşme ve genel giderler ile sınır değer nasıl hesaplanır?

15 Dec 2022

Kamu İhale Genel Tebliği’nde “79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, idarenin aşırı düşük teklif açıklama yazısına ilişkin olarak, Anıt-Tur Seyahat Turz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 19.04.2016 tarihinde sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, söz-leşme maliyetlerine ilişkin olarak teklif fiyatının ‰ 9,48 oranında sözleşme damga vergisi, ‰ 5,69 oranında ihale karar pulu vergisi, % 0,05 oranında KİK payı öngörüldüğü anlaşılmış olup, söz konusu açıklamada “ihale-ye sunulan teklif bedelinin 3.170.950,20 TL, Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin 3.170.950,20 TL / 1.000x9,48 = 30.060,61 TL, ihale karar pulu vergisinin 3.170.950,20 TL / 1.000 x 5,69 = 18.042,71 TL, KİK Payının 3.170.950,20 TL / 10.000 x 5 = 1.585,48 TL olarak hesaplandığı ve maliyet icmal tablosunda toplam maliyete eklendiğinin görüldüğü, dolayısıyla sözleşme giderlerine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan sözleşme ve genel giderlerin karşılığının karar pulu, damga vergisi ve KİK katılım payı ol-duğu dikkate alındığında, yukarıda belirtilen hesaplamalar gereği damga vergisinin de maliyete eklendiği ve sözleşme ve genel giderler toplamının, 3.170.950,20 TL’lik teklif bedeli uyarınca damga vergisi dâhil 49.688,80 TL olarak hesaplandığı ve bu bedelin maliyet icmal tablosunda yer aldığı görülmüştür. (KİK’nun 27.07.2016 tarihli 2016/UH.I-1892 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş