TR

İsteklinin “Yerli istekli” olduğu nasıl tespit edilir?

31 Jan 2023

Başvuru konusu ihalenin 19.04.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği üzerinde bırakıldığı, özel hukuk tüzel kişisi sıfatını haiz istekli tarafından teklif dosyası kapsamında tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, sunulan belgelerden isteklinin T.C. kanunlarına göre kurulduğunun anlaşıldığı, ayrıca teklif edilen ürünün yerli malı olduğunu tevsik etmek üzere ilgili oda tarafından düzenlenmiş yerli malı belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir. (KİK’nun 14.06.2010 tarihli 2010/UM.III-1726 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş