TR

İlân ve İdari Şartnamede İstenmeyen Belgeler, İhalede Değerlendirilir mi?

12 Feb 2023
İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; teknik şartnamenin “Genel şartlar” başlıklı 2 nci m.; “2.1.Yükleniciler tekliflerinde, teklif ettikleri her grup araçlara ait marka beyanı vereceklerdir. Her grup araç, kendi içinde aynı marka olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüş olup, idari şartname ve ihaleye ait ilanın ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinde, isteklilerin teklifleri ile birlikte, teklif edilen araçlara ait marka beyanı sunmaları gerektiğinin düzenlenmediği anlaşılmıştır. Diğer yandan, idare tarafından teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında, marka beyannamesi adında el yazısıyla ayrı bir sütun açılarak, 7 isteklinin teklif dosyasında marka beyanı sunulduğunun ve 8 isteklinin teklif dosyasında anılan beyanın yer almadığının tutanak altına alındığı görülmüştür. Kaldı ki, yeterlik kriterlerine ilişkin belgelere ilan ve idari şartnamede yer verilmesinin gerektiği, teknik şartnamede düzenlenen bir belgenin teklifle beraber sunulması gerektiğinin kabulü için, bu hususun teknik şartnamede açıkça ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesinin gerektiği, başvuruya konu ihalede marka beyanının teklifle beraber sunulacağının açıkça düzenlenmediği, bu nedenle, idari şartnamede yer verilen yeterlik belgelerini esas alarak teklif dosyalarını teşekkül ettiren isteklilerin eksik belge sunmalarının söz konusu olmadığı, ayrıca, marka beyanı sunulmasının istekliler açısından ek bir maliyet unsuru veya külfet niteliğinde olmadığı ve bu durumun marka beyanı sunmayan isteklilerle marka beyanı sunan istekliler arasında rekabet ilkesini zedeleyici bir sonuca yol açmadığı neticesine varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. (KİK’nun 30.04.2012 tarihli 2012/UH.I-1934 sayılı kararı)
İçeriği Paylaş