TR

İhaleye katılan şirketin hakim ortağının konkordato talep etmiş olması halinde, Şirket ve İş Ortaklığı, değerlendirme dışı bırakılır mı?

05 Dec 2022

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemelerine göre isteklilerin hangi durumlarda ihale dışı bırakılacağının sayma yöntemiyle belirlendiği ve iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan isteklilerin ihalelere katılamayacakları anlaşılmaktadır. Ayrıca, tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda bu tüzel kişiliğin geçici teminatı gelir kaydedilmeksizin ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır…

Ancak, anılan mevzuat maddelerinde başvuru sahibinin iddiasında belirttiği “konkordato ilan eden” ve “alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağının hüküm altına alındığı, söz konusu mevzuat hükümlerinin ihaleye teklif sunan tüzel kişilerin ortaklarına ilişkin herhangi bir durumu düzenlemediği, bu çerçevede anılan durum bağlamında bir sirayet etkisinin söz konusu olamayacağı anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı E … A.Ş.nin yarıdan fazla hissesine sahip A... A.Ş.nin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 4’üncü bendinin a ve b kapsamın-da olduğu gerekçe gösterilerek iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu olamaya-cağı sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 03.07.2019 tarihli 2019/UY.II-774 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş