TR

“İhale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye uygun ürün veremeyeceği… “ öne sürülerek ihale iptal edilir mi?

22 Dec 2022

İhale üzerinde bırakılan S… A.Ş.nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygunluğunun sağlaması amacıyla seri üretim olan MST-6 serisi iş makinesinin şanzımanında standart üretiminin dışında özel üretim yapılması gerektiği sonucunu ortaya çıkardığı, ancak ihale konusu işe ait Teknik Şartname’de özel üretim yapılması durumunda ürünlerin muayene ve test işlemlerine dair herhangi bir madde bulunmadığı, dolayısıyla muayene ve kabul işlemleri sırasında ihale üzerinde bırakılan yüklenicinin teslim edeceği ürünlerin mevcut Teknik Şartname’deki istenilen kriterleri karşılayıp karşılamadığının muayene kabul komisyonunca tespit edilmesinin mümkün olmayacağının ifade edildiği idarenin ihtiyacının zamanında ve isteğine uygun olması açısından risk taşımaması için Teknik Şartname’nin yetersizliği gerekçe gösterilerek ihalenin 31.08.2015 tarihli ihale yetkilisi kararı ile iptal edilmesine karar verildiği, ancak ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın “Denetim, muayene ve kabul işlemleri” başlıklı 30’uncu m. malların teslim ve tesellüm işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik esaslarına göre gerçekleştirileceği ile bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemelerin esas alınacağı düzenlemesine yer verilerek Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’e atıfta bulunulduğu görülmüştür. Bu itibarla anılan istekli tarafından teklif edilen söz konusu malların Teknik Şartname’ye uygunluğunun, sözleşmenin imzalanmasından sonra muayene ve kabul aşamasında “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’inde yer alan hükümler” doğrultusunda gerçekleştireceği anlaşıldığından ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 14.10.2015 tarihli 2015/UM.II-2712 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
SÖZLEŞME UYGULAMALARI