TR

İhale İptalini Gerektiren, İhale Dokümanları:Kanunda Yer Almayan Hususların Sözleşmeyi Fesih Etme Nedeni Olarak Belirlenmesi

12 Feb 2023
Teknik Şartnamenin  “Muayene ve Kabul İşlemleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.5-Bu şartname kapsamında Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir. Herhangi bir nedenle Ankara, Marşandiz, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak, Irmak Polatlı, Yerköy, Enveriye Garlar) ve Ankara ve Kayseri TSİ Merkezleriyle, 2. Bölge Banliyö müdürlüğüne bağlı Kayaş- Sincan arası Gar istasyon ve durakları ile 37 kilometrelik hat kesiminin uzun süreli kapatılması dolayısıyla işletmeciliğin durması durumunda, İdarece 10 gün önceden yükleniciye yazılı olarak tebligat yaparak yüklenici tarafından hiçbir hak iddia edilmeden sözleşme kısmen veya tamamen fesih edilebilecektir.” düzenlemesi, yer almaktadır.
 
Başvuru sahibi, teknik şartnamenin yukarıda yer alan 7.5 inci maddesinin 4735 sayılı Kanunun sözleşmenin feshi ile ilgili hükümlerine aykırı olduğunu iddia etmektedir. İhale konusu işin uzun süreliğine durması durumunda sözleşmenin feshedilmesi gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan sözleşmenin feshi nedenlerini düzenleyen 17, 18, 19, 20, 21 ve 23 üncü maddelerinde yer alan nedenlerden herhangi biri kapsamında değerlendirilemeyeceği tespit edilmiştir. Kaldı ki idarenin, ihale konusu işin uzun süreliğine durması durumunda sözleşmeyi feshetmek yerine 4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi ve ihaleye ait sözleşme tasarısının 29 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde iş eksilişine gidebilmesi mümkündür.
 
Bu çerçevede, sözleşmenin feshine ilişkin olarak idarece, mevzuatta öngörülmeyen bir gerekçeye teknik şartnamede yer verilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. (KİK’nun 28.05.2012 tarihli 2012/UH.I-2307 sayılı kararı)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
İHALE DOKÜMANLARI