TR

Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanılması

05 Sep 2019
Sözleşmenin devrine ilişkin esaslar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmenin devri” başlıklı 16’ncı maddesinde; "Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26’ncı madde hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.
 
Öte yandan, İhale Yönetmelikleri uyarınca; “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilmektedir.
 
4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen işlerde, devir sonrasında aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınıp alınamayacağı hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu tarafından  05.09.2019 tarihli ve 2019/DK.D-205 sayılı düzenleyici kurul kararı yayımlanmıştır.
 
KAMU İHALE KURULU KARARI NE GETİRMİŞTİR?
 
4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde;
 
Devir sonrasında da aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi,
Alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı kalması,
Devir öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve devir işlemine ilişkin belgelerin başvuru veya teklif kapsamında birlikte sunulması, halinde,
Alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplamı ihalelerde değerlendirmeye alınacağı, yönünde karar verilmiştir.
 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 
Kamu İhale Kurulu düzenleyici kararının, gerek İdarelerin gerekse yüklenicilerin uygulamada yaşadıkları tereddütleri ortadan kaldıracağı muhakkaktır. Ayrıca,  alt yüklenicilerin gerek devir öncesi gerekse devir sonrası yaptığı işler için alacağı iş bitirme belgesinin toplamlarının daha sonra katılacağı ihalelerde kullanabilmesinin hem rekabet hem de hakkaniyet açısından olumlu olacağı değerlendirilmektedir. (Bkz: KİK’nun 5 Eylül 2019 tarihli ve 2019/DK.D-205 sayılı Kararı)
 
(Detaylı Bilgi edinmek için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile irtibata geçiniz.)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
İŞ DENEYİM BELGELERİ