TR

Teklifin Hazırlanması Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; Yuvarlama Yapılması ve Yapılmaması Gereken Rakamlar

29 Nov 2017

1-Kamu ihale mevzuatı, isteklilere; “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetvelii” hazırlarken “Yuvarlama” yapma işlemini, sınırlamıştır. Yuvarlama işlemleri aşağıdaki gibi yapılır; 

İhale mevzuatında rakamlar arasındaki ayıracın nokta(.) veya virgül(,) olması yönünde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı şekilde, binlik ayıraç için nokta(.),  kuruş ayıracı için virgül(,)  kullanılır. Örnekler 20.000,30 rakamı, yirmi bin otuz kuruşu ifade eder. Ancak “Teklif Teklif Cetveliindeki”, Teklif Edilen Birim Fiyatın herhangi bir karışıklığa meydan vermemesi için kuruş hanesinin de virgülle ayrılarak gösterilmesi gerekir.

Teklif Cetveli-1 

S.No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması  

Birimi 

Miktarı

 

Teklif Edilen Birim Fiyat 

Tutarı(TL) 

Atıkların Taşınması 

Ton

 

267.750

 

19.000

 

5.087.250,00

 

Toplam Tutar(K.D.V Hariç)

 

5.087.250,00 

Şeklindeki bir teklif reddedilebilecektir. Keza Teklif Cetveli-1’deki birim fiyat sütununda yer alan fiyatlarda noktadan sonra 3 sıfırın kullanıldığı, bu durumda da kullanılan noktanın binlik ayraç olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilebilir.

 

Toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır. Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı olacak şekilde yazılır. Örneğin 799.998,124 değil, 799.998,12 olmalıdır. Teklif Cetveli-2’de ise “Toplam Tutar” üç ondalık sayı şeklinde yazılmıştır!

S.No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

 

Birimi

 

Miktarı

 

Teklif Edilen Birim Fiyat

 

Tutarı(TL)

 

1

 

Çelik korkuluk

 

adet

 

9.672,000

 

2,118

 

20.485,296

 

Toplam Tutar(K.D.V Hariç)

 

20.485,296TL

 

Teklif Cetveli-2’deki teklif reddedilmelidir. Çünkü kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde hesaplanabilir. 

 

 

Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki tutar, 1 kuruşa tamamlanır. Örneğin 799.998,125=799.998,13 olarak yuvarlanmalıdır.

 

 

Yarım kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Örneğin 799.998,124=799.998,12 şeklinde yuvarlanmalıdır.

 

 

Virgülden sonra iki hane yazılma zorunluluğu olmayan durumlar da vardır. Örneğin 100.111,10 rakamı 100.111,1 şeklinde yazılabilir. Keza her iki rakam da matematiksel olarak aynı rakamı ifade etmektedir.

 

 

Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde hesaplanır. Yani kısmi teklifin birden çok kaleminin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilir, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak hesaplanmalıdır.

Teklif Cetveli-3

 

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

 

Birimi

 

Miktarı

 

Teklif Edilen Birim Fiyat

 

Tutarı(TL)

 

1

 

Operasyon Sorumlusu (Brüt asgari ücretin %70 fazlası ) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

 

gün

 

72,5

 

118,91

 

8.620,98

 

2

 

Gece ve Gündüz Kontrol Elemanı (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

 

gün

 

58

 

97,92

 

5.679,36

 

3

 

Toplayıcı, Şoför, Operatör, Kademeci (Brüt asgari ücretin %25 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

 

gün

 

1.232,5

 

87,43

 

107.757,48

 

4

 

Mevkici (Brüt asgari ücretin %5 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

 

gün

 

1.087,5

 

73,43

 

79.855,13

 

5

 

Engelli Personel (Brüt asgari ücretin %5 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

 

gün

 

72,5

 

73,43

 

5.323,68

 

6

 

Operasyon Sorumlusu (Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Fazla çalışma

 

saat

 

780

 

23,76

 

18.532,80

 

7

 

Toplayıcı, Şoför ve Kademeci (Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Fazla çalışma

 

saat

 

2.860

 

17,48

 

49.992,80

 

8

 

Mevkici (brüt asgari ücretin %5 fazlası) Fazla Çalışma

 

saat

 

2.600

 

14,71

 

38.246,00

 

9

 

Toz maskesi

 

adet

 

6.708

 

0,00000049

 

0,00328692

 

10

 

Eldiven

 

adet

 

6.708

 

0,00000049

 

0,00328692

 

11

 

Çalı Süpürgesi

 

adet

 

4.160

 

0,00000049

 

0,0020384

 

12

 

Faryap Kürek

 

adet

 

49

 

0,00000049

 

0,00002401

 

13

 

Faraş

 

adet

 

80

 

0,00000049

 

0,0000392 

14 

120 lt’lik plastik çöp konteynırı 

adet 

80 

0,00000049 

0,0000392 

15 

40cm’lik Sert Fırça (Saplı) 

adet

49 

0,00000049 

0,00002401 

 TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç) 

314.008,24 

Yukarıda Teklif Cetveli-3’deki teklif kamu ihale mevzuatına uygundur. 

Teklif Cetveli-3’den de görüleceği üzere, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan “İşçilik Kalemleri”, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı hesaplamak zorundadırlar. Keza SGK mevzuatı bunu gerektirmektedir. 

Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın, (İşçilik Kalemleri Hariç) virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebileceği Teklif Cetveli-3’de belirtilmiştir. Ancak toplam tutarın en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak, “0,00 TL” teklif verilmesi mümkün değildir.

Teklif Cetveli-4 

Sıra No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması  

Birimi 

Miktarı 

Teklif Edilen Birim Fiyat 

Tutarı (TL ) 

Çalı Süpürgesi 

adet 

4.160 

1,00 

4.160,00 

Çöp Poşeti 

adet 

1.000 

0,0000001 

0,00 

 TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç) 

4.160,00TL 

Yukarıda Teklif Cetveli-4’deki teklif kamu ihale mevzuatına uygun değildir. Çünkü birim fiyat teklif Teklif Cetveliinde iş kalemine ait toplam teklif tutarının (çarpım sonucunun) doğru olarak yazılması gerekmektedir. Ancak Teklif Cetveli-3’de yer verilen 2 nolu iş kalemlerinin toplam tutarına “0,00” yazmak suretiyle yanlış bir çarpım sonucu aritmetik hata yapıldığı, hiç teklif fiyatı verilmemiş olduğu için bu tür tekliflerin geçerli olmayacağı bilinmelidir. 

2-Teklif mektubu hazırlanırken, “Yuvarlama” ve “Aritmetik Hata” yapılması halinde teklifin İhale Komisyonunca re’sen düzeltilip, teklifin kabul edilebileceği istisnai durumlar da bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki şartların birlikte oluşması gerekir; 

Yuvarlama ve aritmetik hatanın, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki Teklif Cetveliin çarpım ve toplamlarında oluşması,

Yuvarlama ve aritmetik hatanın, “Toplam Teklif Fiyatının” binde birine eşit veya daha az olması,

Yuvarlama ve aritmetik hatanın teklif sıralamasını değiştirmemesi gerekmektedir. 

3-Teklif mektubu hazırlanırken, “Yuvarlama” yapılmasına cevaz verilmeyen özellikli durumlar da vardır. Bilindiği üzere istekli olabileceklere, ihale dokümanı kapsamında “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetvelii Standart Formu” verilir. Bazı idarelerin ise “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetvelii Standart Formunda”, “İş Kalemlerine Ait Birim Miktarların” virgülden sonra üç veya daha çok haneli olacak şekilde Teklif Cetveli-5’deki gibi hazırlandığı görülebilmektedir. 

Teklif Cetveli-5 

Sıra No 

İş Kalemi No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Ölçü Birimi 

Miktarı 

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı 

(TL)  

119 

MB0.092 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) 

metreküp 

84,375 

Ancak istekliler tarafından yukarıda yer alan Standart Formdaki “Miktarda” da “Yuvarlama” yapılarak 84,38 üzerinden, Teklif Cetveli-6’deki gibi teklif oluşturdukları görülmektedir! 

Teklif Cetveli-6 

Sıra No 

İş Kalemi No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Ölçü Birimi 

Miktarı 

Teklif Edilen Birim Fiyat 

Tutarı (TL) 

119 

MB0.092 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) 

metreküp 

84,375 

 1,00 TL 

 84,38 

 TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç) 

84,38TL 

Bu durum ise İdareler tarafından “Standart Forma Uygun Olmayan Teklif“ olarak değerlendirmekte ve teklif değerlendirme dışı bırakabilmektedir.

O halde bilinmesi ve de isteklilerce asla yapılmaması gereken husus; İdareler tarafından verilen ve Standart Form olarak değerlendirilen “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetveliinde” yer alan hiçbir rakam ile oynamadan, teklifin yukarıda belirttiğimiz esaslara göre verilmesidir.

“Birim fiyat teklif Teklif Cetveliinin” ihalelerdeki sunulması konusunda uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda, Kamu İhale Kurumu ile İdare Mahkemeleri nezdinde verilen bir kısım kararların da birbirlerine aykırı oldukları, Kurul kararlarının iptal edildiği de bilinmektedir. Bunun için esası etkilemeyen yuvarlama hatalarında, hak kaybına uğramamak için İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılması gerekmektedir.

 (MÜTALAA İÇİN KILIÇ HUKUK OFİSİ’Nİ ARAYINIZ.)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
TEKLİF HAZIRLAMA