TR

İşçilik Tavan Fiyatını; Artık Maliye Bakanlığı Belirleyecek

05 Dec 2017
1-Kamu İhale Kanunu’nun Ek Madde 8 birinci fıkrası;
 
“62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;
 
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
 
b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından,
 
uygun görüş alması zorunludur…“ şeklindedir.
 
2- 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 67’nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının sonuna;
 
 “Uygun görüş, bu kapsamda çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsar.” 
 
hükmü eklenmiştir.
 
3- Söz konusu değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
4-Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan bu değişiklikle;
 
Maliye Bakanlığına, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarındaki “Tavan Ücreti” belirleme yetkisi verilmiştir. Keza bu tür alımlarda, her idare kendi belirleyeceği ücretlerle ihaleye çıkmakta, ödeneği fazla olan idarelerin daha fazla ücret ile personel istihdam ettikleri görülmekteydi.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yapılan kamu harcamalarının, bütçe ödenekleriyle uyumlu hale getirilmesi, amaçlanmıştır.
Eşit işe eşit ücret uygulamasının, hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
Ancak getirilen yeni uygulamada, bölgeler arasındaki ücret farklılığının nasıl aşılacağına yönelik bir düzenleme yoktur. Örneğin terör ile mücadelenin yoğun olduğu yerleşim yerindeki güvenlik hizmet alımı ile sahil kasabasındaki arasında ne tür bir denge sağlanacağı açıklanmamıştır.  
(MÜTALAA İÇİN KILIÇ HUKUK OFİSİ’Nİ ARAYINIZ.)
İçeriği Paylaş