TR

Yayınlanan Yönetmelik, Evliyayı Yoldan Çıkarabilecek Türden! Helal Akreditasyon Kurumunun Hizmet Alımları, İstisna Kapsamında Yapılacak!

19 Dec 2019
Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendi kapsamında yapacağı hizmet alımları hakkında yönetmelik, 18 Aralık 2019 tarihinde, yayımlanmıştır!
 
Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
 
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin  (v) bendi;
 
“v) (Ek: 1/11/2017-7060/13 md.) Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımları,” şeklinde olup, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. 
 
YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR?
 
Yönetmelik, Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendi ile istisnaya tabi ve Kurumca akreditasyon faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü hizmet alımlarını kapsayacak.
Yönetmelik kapsamındaki alımlarda saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, ihtiyaçların en kısa sürede, verimli ve uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.
Alım yetkilisi; biri başkan olmak üzere en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşan alım komisyonunu yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirecek.
Hizmet alımlarında davet usulü veya doğrudan alım usullerden biri uygulanacak.
4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediye sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutarın on katını geçen hizmet alımları davet usulü alım ile temin edilecek.
Davet usulü, alım konusu işin teknik ve mali özelliklerinin Kurumca netleştirilebildiği hallerde kullanılabilecek ve alım yetkilisince belirlenen istekliler davet edilecek.
Davet usulü alımlarda ilan yapılmayacak, alım yetkilisince belirlenen en az 3 istekliye alım dokümanı ile birlikte yazılı davet gönderilerek, isteklilerden tekliflerini vermeleri istenecek. Davet gönderilmeyen ancak alıma katılmak istediğini Kuruma yazılı olarak bildiren isteklilere de davet gönderilebilecek.
Davet usulü alımda davet gönderilmeyen istekliler, davet edilenlerle ortak girişim oluşturarak alıma teklif verebilecek.
Davet usulü alımda, alım yetkilisince gerek görülmesi halinde yüklenici ile sözleşme imzalanmayabilecek.  Kesin ve geçici teminat alınıp alınmamasına, alınacaksa miktarına Kurum tarafından karar verilecek.
Doğrudan alımlar, alım dokümanı hazırlama, alım komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama, sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, alım yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilecek.
Doğrudan alımlarda, alım yetkilisince gerek görülmesi halinde, yüklenici ile sözleşme imzalanmayabilecek.
Doğrudan alım usulü ile yapılacak alımlarda, kesin ve geçici teminat alınıp alınmamasına, alınacaksa miktarına Kurum tarafından karar verilecek.


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

 
       Yönetmeliğin, Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendi ile istisnaya tabi ve Kurumca akreditasyon faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü hizmet alımlarının, saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, ihtiyaçların en kısa sürede, verimli ve uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkeleri doğrultusunda temin edilmek maksadıyla düzenlendiği anlaşılmaktadır.
 
Ancak;
 
Yönetmelikte temel ilkeler olarak;  saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, ihtiyaçların en kısa sürede, verimli ve uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması yer alırken, ihalenin temeli olan rekabet ilkesine yer verilmemesi nedeniyle  alımlarda keyfiyet doğuracağı, 
Alımlarda; ilana çıkılması, geçici veya kesin teminat alınması, yaklaşık maliyet hazırlanması, yeterlilik kurallarının aranması, sözleşme yapılması, yani bu hususların idarelerin takdirine bırakılması nedeniyle haksız rekabet doğurabileceği,
Alımı yapılacak hizmetin muayene ve kabulünün ne şekilde ve nasıl yapılacağının düzenlenmemesinin belirsizlik ve sorunlar yaratacağı,
İsteklilerin şikayet başvurusu yapma hakkının hangi şekilde kullanılacağının belirlenmesinin de gerektiği, değerlendirilmektedir.
 
 
İşin özü; bu tür düzenlemeler, Kamu Kurumlarındaki İhale ve Harcama Yetkilerine aşırı yetki vermektedir! Kanaatimizce; denetimsiz ve şeffaf olmayan her tür yetki,  evliyayı bile yoldan çıkarabilecek türden yetkilerdir!
 
   
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş