TR

Yasaklamada İstisnai Durum 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yasaklamalara İstisna Getiren Değişiklik

13 Feb 2023
2886 sayılı Kanun'un  "YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR" başlıklı 83'ncü maddesi aşağıdaki gibidir: 
 
" İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;
 
 a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
 
  b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
 
   c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, 
 
             Yasaktır."
 
Ancak yukarıda sayılan Fiil ve Davranışları işlendiği halde, YASAKLAMA yapılması mümkün olmayan durumlar 01.03.2014 Tarihli 28928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6527 sayılı Kanun'un 8 md. ile belirlenmiştir. Buna 2886 sayılı Kanun'un 84'ncü maddesine; 
 
"83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil veya davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği idarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmez. " hükmü eklenmiştir.
İçeriği Paylaş
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
(PDF) İndir