TR

Tigem İstisna Alımlarında; E-İhale Uygulamasıyla İlgili, Mevzuat Değişikliğine Gidildi

14 Feb 2023
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 06 Mart 2019 tarih ve 30706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup aşağıda yer almaktadır. Yönetmelikte yapılan değişiklikler, yayım tarihi olan 06 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
 
1) Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
 
“mmm) E-İhale: Elektronik ortamda alım ve satımın yapıldığı ihale şeklini,
 
nnn) E-Satış: TİGEM işletmelerinde üretilen ve tohumluk ve damızlık dışında kalan bitkisel ve hayvansal ürünlerin elektronik ortamda ihale edilerek satışının yapılmasını,
 
ooo) E-Alım: TİGEM ve işletmelerindeki faaliyetlerin yürütülebilmesi için Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri kapsamındaki mal ve hizmetlerin elektronik ortamda alımının yapılmasını,” 
 
2) Yönetmeliğin 60’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
 “(1) İlanda belirtilen ihale saatinde komisyon başkanı, posta, faksla veya E-İhale üzerinden ihaleye katılanlar da dahil isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir.”
 
  “(8) Tekliflerin internet ortamında alındığı ve tüm isteklilerin teklif verebildiği E-İhale usulünde;
 
a) Açık eksiltme ve artırma usulüyle yapılan ihalelere, şartnamede belirtilmek kaydıyla elektronik ortamda teklif verilebilir. E-Alımda açık eksiltme ve E-Satışta açık artırma usulünde belirtilen esaslara uyulur.
 
b) İhale Şartnamesinde belirtilmek kaydıyla, elektronik ortamda teklif verecek isteklilerden ihaleye girebilmeleri için diğer bilgi, belge, e-imza, sözleşme ve benzeri evraklar istenebilir.
 
c) Elektronik ortamda teklif verecek isteklilerin İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye girebilme şartlarını yerine getirmesi zorunludur.
 
ç) Elektronik ortamda teklif veren istekliler şartnamede belirtilen tüm şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 
d) İhale Komisyon Başkanı E-İhale üzerinden teklif verecek isteklilerin ihale yeterlilik belgelerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılacağını isteklilere bildirir.
 
e) E-Satış üzerinden teklif verenler ihaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeleri ihale saatinden önce ihale yapılacak yerde olacak şekilde veya online olarak İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
 
f) Elektronik ortamda teklif veren istekliler sırayla teklifte bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen istekli çekildiğini yine aynı ortamda beyan eder. Bu durumda satış konusu partiye yeniden teklifte bulunamaz, ancak diğer partilere fiyat teklifinde bulunabilir.
 
g) Elektronik ortamda verilen teklifin en yüksek teklif olması durumunda tekliften vazgeçilemez. E-İhale üzerinden teklif veren ve üzerinde ihale kalan isteklilerin teklif tutanağını e-imza ile imzalamaları gerekmektedir.
 
ğ) İhale; mevcut ihale şekli ve E-İhale üzerinden olmak üzere birlikte yapılabileceği gibi, ihale ayrı ayrı her iki şekilde de yapılabilir.”
 
(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile İletişime Geçiniz)
İçeriği Paylaş