TR

Pazarlık İhalelerinde Değişiklik Yapıldı 21/B Pazarlıklarda İdareleri

13 Feb 2023
21/B PAZARLIKLARDA İDARELERİN TAKDİR YETKİSİ SINIRI BELİRLENDİ
 
İHALE MEVZUATINDAKİ YENİ DEĞİŞİKLİKLER
 
 
İhale mevzuatında değişiklikler de yapan “7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 
7144 Sayılı Kanun’un 11.maddesinde 4734 sayılı Kanunda, 12. maddesinde ise  4735 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır: 
 
MADDE 11- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “beklenmeyen veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut” ibaresi eklenmiştir. 
 
Bu değişikliğin sebebi olarak:
 
“4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü yoruma açık olup, değişiklik ile uygulamaya netlik kazandırılması amaçlanmıştır. “ gösterilmiştir. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun eski hali;
 
“Pazarlık usulü
 
Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
 
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. “ 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yeni hali;
 
“Pazarlık usulü
 
       Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
 
       a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
 
       b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. “ 
 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun yeni hali; 
 
MADDE 12- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“Elektrik alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı
 
GEÇİCİ MADDE 3-14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan görevli tedarik şirketlerinin yüklenicisi olduğu sözleşmeler hariç olmak üzere, ilanı veya duyurusu 24/2/2018 tarihinden önce yapılarak 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin hüküm bulunan elektrik alım sözleşmelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam edenlerin 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 
 
Bu eklemenin sebebi olarak:
 
“24/2/2018 tarihinden önce ihale ilanı veya duyurusu yapılan elektrik alım ihale sözleşmelerinde hesaplanan fiyat farkının ilgili dönemin piyasa koşullarını yansıtmaması, tedarikçiler açısından öngörülemeyen maliyet artışlarına neden olmuştur. Bu nedenle, sözleşmesi fesih veya tasfiye edilmeksizin 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen elektrik alımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. “
 
Olarak gösterilmiştir.
İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir