TR

Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda, Değişiklikler Yapılmıştır

27 Jun 2019
İhale Mevzuatında, 27 Haziran 2019 tarih ve 30814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1242,1243 ve 1244 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararları ile aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı. Değişiklikler 27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. 
 
A.4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
1) 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“3) Elektrik için, ihalenin yapıldığı aya ait; aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim yenilenebilir enerji kaynaklan destekleme mekanizmasının maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,”
 
“3) Elektrik için, alımın yapılması gereken aya ait; aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim yenilenebilir enerji kaynaklan destekleme mekanizmasının maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,”
 
2) Esasların 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(13) Elektrik alımı sözleşmelerinde, birim enerji bedeli için EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini aşan kısım için fiyat farkı ödenmez.”
 
3) Esasların geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) İlanı veya duyurusu, bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”
 
4) Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
B) 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLŞEMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA HESAPLANACAK EK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
1) 20/6/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin ekli Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“ç) Al: İhalenin yapıldığı aya ait aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim YEKDEM maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,
 
d) A2: Sözleşmesine göre alımın yapılması gereken aya ait aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim YEKDEM maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,”
 
2) Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(4) Bu esaslar kapsamında birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birlikte bu Esaslar kapsamında sözleşmelere ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alanlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemez.”
 
3) Esasların 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCÎ MADDE 1- (1) İdareye yapılan başvurusu, bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce olan ek fiyat farkı işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”
 
4) Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ NELER GETİRMİŞTİR?
 
Elektrik için fiyat farkı hesabında, dikkate alınacak unsurlar yeniden belirlenmiş olup, bundan böyle fiyat farkı hesabında EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayı esas alınacak.
Elektrik alımı sözleşmelerinde, birim enerji bedeli için EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini aşan kısım için fiyat farkı ödenmeyecek.
 
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemeyecektir. 


(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)


İçeriği Paylaş