TR

Kik Düzenleyici Kararı İle Kadroya Geçirilen İşçilere, Komisyonlarda Görev Yapmanın Yolu Açıldı

13 Feb 2023
KOMİSYONLARDA GÖREV YAPMANIN YOLU AÇILDI
 
Bilindiği üzere Kamu İdareleri, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı kapsamındaki hizmetleri (Genel temizlik, Çöp toplama, Güvenlik vb.), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında piyasadan temin etmekteydi.
 
24.12.2017 Tarihli 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 Numaralı KHK’nin 127’nci maddesi hükmü ile Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları kapsamındaki taşeron işçisi olarak çalışan işçilerin, Kamu İdarelerince idame edilmelerine karar verilmiştir. Böylece;
 
Taşeron işçileri, kadrolu işçi olarak istihdam edilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarında geçirilenlerin, çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmesi sağlanmıştır.
KİK’nun 18 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/DK.D-187 sayılı kararı ile; “Geçici işçi niteliğinde olmayan personelin, ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyon ve teşkilatlarda görev alabileceği… “ yönünde karar verilmiştir.
 
Böylece mevsimlik ve kısa süreli veya benzer koşullarda çalışanlar haricindeki işçilerin yani KHK ile sürekli işçi kadrosuna alınan kişilerin;
 
İdare Personeli olduğu kabul edilerek ihaleli işlerde komisyon veya teşkilatlarda çalıştırılması,
İhale komisyonlarında üye olması,
Yapı denetim görevlisi, kontrolör, ara denetim elemanı, kapsamında çalıştırılmalarının yolu açılmıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
 
24.12.2017 Tarihline kadar, taşeron işçici olarak çalıştırılan kişilerin kadroya alınmasının; kamuda sürekli çalışma, ücret istikrarının sağlanması, örgütlenme ve düzenli ücret alma gibi olumlu yönlerinin olduğu açıktır.
 
Kadroya alınan taşeron işçileri arasında mühendis, teknisyen, uzman, vb. vasıflı kişilerin de olduğu bilinmektedir. Ancak ihaleli işlerde çalıştırılacak kişiler için aşağıdaki tedbirlerin de alınması gereklidir:
 
Komisyon ve teşkilatlarda görev yapacak kişilerin, işin uzmanı kişilerden seçilmesi,
İdare personelinin ihale mevzuatı kapsamında eğitimden geçirilmesi,
İdare personelinin tarafsızlıkla ve kamu yararı kapsamında görev yapmalarının sağlanması,
Her İdarenin kendi genelge, yönerge vb. yazılı belgelerle kalıcı ve objektif esasları belirlemesi,
Sağlanmalıdır. Aksi durumda;
 
Kamu alımlarında bürokratik ve hukuki engeller artacak,
Liyakat sistemi zarar görecek,
Masa başı işlere talep artacak,
Uyuşmazlıklar, İdareye Şikayet ve KİK'e itirazen şikayet başvuruları artacak, 
Yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihaleye ve edimin ifasına fesat gibi suçlarda artışlar görülecektir. 25.07.2018
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir