TR

Kanun Değişti: İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri Geri Alınabilecek!

13 Feb 2023
1) 26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanun’a geçici 21’inci madde eklenmiştir. Buna göre;
 
Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasına “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez.
Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.
 
Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen     bedel hiçbir durumda iade edilmez.” Şeklinde paragraf eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ve 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki koşulları sağlayan Kurul kararlarına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik başvuru sahibi tarafından Kuruma yazılı talepte bulunulması durumunda 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki hüküm uygulanır. Kurul kararının başvuru sahibine bildirildiği tarih ile itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik Kuruma yapılan başvuru tarihi arasındaki süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” Şeklinde geçici madde eklenmiştir.
2) Yapılan değişikliklere göre:
 
Kamu İhale Kurulu kararıyla itirazen şikâyet başvurularındaki iddialarının
 
tamamında haklı bulunan başvuru sahiplerine;
 
26/11/2022 tarihinden sonra alınan Kurul kararlarına yönelik olarak, kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 30 gün içinde,
26/11/2022 tarihinden önce alınan Kurul kararlarına yönelik olarak ise bu tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde ve en geç 26/12/2022 tarihi dahil bu tarihe kadar,
Kamu İhale Kurumuna yazılı talepte bulunulması kaydıyla, başvuru bedelinin     Kamu İhale Kurumu tarafından iade edileceği hüküm altına alınmıştır.
3) Kanun değişikliklerini müteakip Kamu İhale Kurumu, itirazen şikayet başvuru bedellerinin ne şekilde iade alınacağına  açıklık getirmek amacıyla “İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönergeyi” yürürlüğe koymuştur.  (Bu Yönergeye Kamu İhale Kurumunun duyurular sayfasından ulaşmak mümkündür.)
 
4) Dolayısıyla, iade taleplerinin;
 
Yönergede belirlenen usullere göre,
Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış Yönerge ekinde yer alan forma uygun imzalı dilekçelerle,
Gerekli bilgi ve/veya belgeler de eklenmek suretiyle,
Elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME:
 
1) Kanun değişikliğindeki “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması hali” ifadesinin oldukça tartışma yaratacağı ve uyuşmazlıklara neden olacağı değerlendirilmektedir. Çünkü, iddiaların bir  kısmının uygun görülmesi halinde Kamu İhale  Kurumunun itirazen şikayet başvurusu kararını  ne şekilde  düzenleyeceği süreç içerisinde anlaşılacaktır.
 
2) İsteklilerin itirazen şikayet başvurularında daha seçici olacakları yani sonuç alabileceğini düşündükleri iddialar üzerinden başvuru yapacakları  değerlendirilmektedir.

(Konuyla ilgili detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir