TR

İş Deneyim Belgelerinde Yeni Düzenlemeler İle İlgili İhale Yönetmeliklerinde Değişikliklere Gidildi

13 Feb 2023
 
İş deneyim belgelerine yönelik İhale Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, 13 Ağustos 2018 tarih ve 30508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
1) MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
a)Yönetmeliğinin 48 inci maddesi değiştirilmiştir.
 
Maddenin eski hali aşağıdaki gibiydi:
 
“İş deneyim tutarının güncellenmesi
 
MADDE 48 – (1) (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./7.md.; Geçerlilik:01/02/2014) İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
 
(3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde güncellenir….
 
Maddenin yeni hali aşağıdaki gibi olmuştur:
 
“MADDE 48 – (1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
 
a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (a) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir.”
 
 
 
Yapılan değişiklik neler getirmiştir?
 
İş deneyim belgelerinde yazılı tutarların güncellenmesinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile Kanun kapsamı dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ayırımı getirilmiş ve ayrı güncelleme yöntemi belirlenmiştir.
 
       Yabancı para birimi cinsinden sözleşme yapılan işlerde ise; Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, işin ihale tarihindeki; diğer belgelerin ise işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi, bulunan tutarın; Kanun kapsamında olup olmamasına göre göre güncellenmesi düzenlenmiştir.      
 
b) Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri
 
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılmaya devam edilebilir.
 
(2) İş deneyim belgelerine konu işin varsa ihale tarihine ilişkin bilgiler, başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilir. Bu bilgilere ilişkin belgelerin sunulmaması ihale komisyonunun iş deneyim belgesini değerlendirmesine engel teşkil etmez.
 
(3) Birinci fıkra kapsamındaki belgelerin ihale tarihi bilgisini de içerecek şekilde yenilenmesinin belge sahibi tarafından talep edilmesi halinde; bu belgelerin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir. Bu durumda; düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.”
 
 
 
Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
       İş Bitirme Belgesi Formu standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresinin “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmesine ilişkin değişiklik 20.08.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, anılan tarihten önce düzenlenen iş deneyim belgeleri, Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilecektir.
 
       İş deneyim belgelerine konu işin varsa ihale tarihine ilişkin bilgiler, başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilecek, bu bilgilere ilişkin belgeler sunulmasa dahi ihale komisyonu iş deneyim belgesini değerlendirmeye alacaktır.
 
       İş deneyim belgelerinin, ihale tarihi bilgisini de içerecek şekilde yenilenmesinin istenmesi halinde; belgenin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenecektir. Düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısı belirtilecek ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülecek ve eski belge dosyasında muhafaza edilecektir.
 
       c) Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK027.0/M numaralı İş Bitirme Belgesi Formu standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresi “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
       Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
İş Bitirme Belgesi Formu standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresine “ ve varsa ihale tarihi”  ibaresi eklenmiştir.
 
2) HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
a)Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi değiştirilmiştir.
 
Maddenin eski hali şöyleydi:
 
“İş deneyim tutarının güncellenmesi
 
MADDE 49 – (1) (Değişik: 7/6/2014–29023 R.G./8.md., Geçerlilik: 1/2/2014) İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
(2) (Mülga fıkra: 7/6/2014–29023 R.G./8.md., Geçerlilik: 1/2/2014)
 
(3) (Değişik: 7/6/2014–29023 R.G./8.md., Geçerlilik: 1/2/2014) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci fıkradaki esaslar çevresinde güncellenir…”
 
Maddenin yeni hali aşağıdaki gibi olmuştur:
 
“MADDE 49 – (1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
 
a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
c) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.
 
(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (a) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir.”
 
Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
       İş    deneyim belgelerinde yazılı tutarların  güncellenmesinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile Kanun kapsamı dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ayırımı getirilmiş ve ayrı güncelleme yöntemi belirlenmiştir.
 
       Yabancı para birimi cinsinden sözleşme yapılan işlerde ise; Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, işin ihale tarihindeki; diğer belgelerin ise işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi, bulunan tutarın; Kanun kapsamında olup olmamasına göre göre güncellenmesi düzenlenmiştir.
 
b)Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri
 
GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılmaya devam edilebilir.
 
(2) İş deneyim belgelerine konu işin varsa ihale tarihine ilişkin bilgiler, başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilir. Bu bilgilere ilişkin belgelerin sunulmaması ihale komisyonunun iş deneyim belgesini değerlendirmesine engel teşkil etmez.
 
(3) Birinci fıkra kapsamındaki belgelerin ihale tarihi bilgisini de içerecek şekilde yenilenmesinin belge sahibi tarafından talep edilmesi halinde; bu belgelerin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir. Bu durumda; düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.”
 
       Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
       İş Bitirme Belgesi Formu standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresinin “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmesine ilişkin değişiklik 20.08.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, anılan tarihten önce düzenlenen iş deneyim belgeleri, Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilecektir.
 
       İş deneyim belgelerine konu işin varsa ihale tarihine ilişkin bilgiler, başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilecek, bu bilgilere ilişkin belgeler sunulmasa dahi ihale komisyonu iş deneyim belgesini değerlendirmeye alacaktır.
 
       İş deneyim belgelerinin, ihale tarihi bilgisini de içerecek şekilde yenilenmesinin istenmesi halinde; belgenin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenecektir. Düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısı belirtilecek ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülecek ve eski belge dosyasında muhafaza edilecektir.
 
c)Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KIK026.1/H numaralı Yüklenici İş Bitirme Belgesi standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresi “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde, KIK026.2/H numaralı Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi standart formunda yer alan “Esas işin sözleşme tarihi” ibaresi ise “Esas işin sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
      
 
Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
Yüklenici İş Bitirme Belgesi ve Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi standart formunda “Sözleşme tarihi” ibaresine “ ve varsa ihale tarihi”  ibaresi eklenmiştir.
 
 
 
3) YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:   
 
a)Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi değiştirilmiştir.
 
Maddenin eski hali aşağıdaki gibiydi:
 
“İş deneyim tutarının güncellenmesi
 
MADDE 49 – (1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
 
a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait(Değişik:RG-7/6/2014-29023, Geçerlilik:1/2/2014) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait(Değişik:RG-7/6/2014-29023, Geçerlilik:1/2/2014) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
 
(3) (Değişik: RG-7/6/2014-29023, Geçerlilik:1/2/2014) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir…
 
Maddenin yeni hali aşağıdaki gibi olmuştur:
 
“MADDE 49 – (1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
 
a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
 
d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.
 
(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (b) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.”
 
Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
       İş    deneyim belgelerinde yazılı tutarların güncellenmesinde; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile bunların dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler olmak üzere üçlü bir ayırım getirilmiş ve ayrı güncelleme yöntemi belirlenmiştir.
 
       Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesine yönelik güncelleme eski şekli ile yapılacaktır.
 
       Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenecektir.
 
       Yabancı para birimi cinsinden sözleşme yapılan işlerde ise; Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, işin ihale tarihindeki; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise  işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi, bulunan tutarın; Kanun kapsamında olup olmamasına göre göre güncellenmesi düzenlenmiştir.
 
b)Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri
 
GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılmaya devam edilebilir.
 
 (2) İş deneyim belgelerine konu işin varsa ihale tarihine ilişkin bilgiler, başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilir. Bu bilgilere ilişkin belgelerin sunulmaması ihale komisyonunun iş deneyim belgesini değerlendirmesine engel teşkil etmez.
 
(3) Birinci fıkra kapsamındaki belgelerin ihale tarihi bilgisini de içerecek şekilde yenilenmesinin belge sahibi tarafından talep edilmesi halinde; bu belgelerin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir. Bu durumda; düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.”
 
      
 
Yapılan değişiklik ne getirmiştir?
 
       İş Deneyim Belgesi standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresinin “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde, Alt Yüklenici İş Bitirme standart formunda yer alan “Esas işin sözleşme tarihi” ibaresi ise “Esas işin sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmesine ilişkin değişiklikler 20.08.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, anılan tarihten önce düzenlenen iş deneyim belgeleri, Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilecektir.
 
       İş deneyim belgelerine konu işin varsa ihale tarihine ilişkin bilgiler, başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilecek, bu bilgilere ilişkin belgeler sunulmasa dahi ihale komisyonu iş deneyim belgesini değerlendirmeye alacaktır.
 
       İş deneyim belgelerinin, ihale tarihi bilgisini de içerecek şekilde yenilenmesinin istenmesi halinde; belgenin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenecektir. Düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısı belirtilecek ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülecek ve eski belge dosyasında muhafaza edilecektir.
 
c)Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK026.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), KİK026.2/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), KİK028.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), KİK028.2/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), KİK029.1/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), KİK029.2/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), KİK030.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme) ve KİK030.2/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme) standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresi “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde,  KİK027.0/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme) standart formunda yer alan “Esas işin sözleşme tarihi” ibaresi ise “Esas işin sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yapılan değişiklik ne getirmiştir?      
 
       İş Deneyim Belgesi standart formunda yer alan “Sözleşme tarihi” ibaresinin “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde, Alt Yüklenici İş Bitirme standart formunda yer alan “Esas işin sözleşme tarihi” ibaresi ise “Esas işin sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde değiştirilmiştir. 13.08.2018 (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir