TR

İş Deneyim Belgeleri, Yerli Malı Teklif Eden İstekliler, Ekap ve Teminatlar İçin Önemli Düzenlemeler Yapıldı

13 Feb 2023
19.06.2018 TARİHLİ VE 30453 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.
 
İhale Uygulama Yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir
 
1. YURTDIŞI İŞ DENEYİM BELGELERİNİN EKAP’A KAYDI KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR:
 
- 01 Ocak 2018 tarihinde başlayan yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt sürecinde, işlem süresi 60 günden 15 güne indirilerek, belge kaydında aranan şartlar yeniden düzenlenmiştir. Öte yandan, uygulama için öngörülen tarih sınırı 01 Temmuz 2018’den 01 Ekim 2018 tarihine uzatılmıştır.
 
- Yurt dışında yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkelerdeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine iş bitirme belgesi düzenleme yetkisi verilmiştir. 
 
2. YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ BELİRLEMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR GETİRİLMİŞTİR:
 
- Yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinde, işin ana iş grubunu gösteren “esaslı unsur”un belirlenmesi ve belge tutarlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki iş gruplarına göre dağılımına yer verecek şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır.
 
- Benzer iş tanımlaması yapılırken uyulması gereken esaslar ile belge tutarlarının ayrıştırılması konularına yönelik olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde de önemli değişiklikler yapılmıştır.
 
3. YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR:
 
- Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen mal alımı ihalelerinde, bir kısımda birden fazla mal kalemi alınmasına imkân sağlanmıştır.
 
-Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar belirlenen fiyat avantajının, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde % 15 oranında uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.
 
- Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi hale getirilmiştir.
 
4. ELEKTRONİK İHALE UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI KAPSAMNDA ;
 
- Tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanılabileceği parasal limit, hizmet alımlarında eşik değerin yarısına, mal alımlarında ise eşik değerin dört katına çıkarılmıştır.
 
- Elektronik ortamda temin veya teyit edilebilen belgelerin teklif kapsamında ve kağıt ortamında sunulması yerine, bu belgelerde yer alan teyit edilebilir bilgilerin beyan edildiği bir standart formun sunulması suretiyle ihaleye teklif verilmesi uygulaması ile elektronik ortamda teklif alınmayan ihalelerde de hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Bu suretle, ihalelere katılım maliyetinin azaltılarak gerek teklif hazırlama gerekse teklif değerlendirme süreçlerinin daha kolay ve hızlı bir hale getirilmesi amaçlanmıştır.
 
- 01.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;  açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılmak üzere, geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkân tanıyan elektronik eksiltme uygulaması getirilmektedir. Bu yolla kamu alımlarında rekabetin arttırılması ve  kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı değerlendirilmektedir.
 
- 02.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; parasal limit sınırı olmadan açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin yanı sıra, aynı usul ile yapılan yapım işi ihaleleri ve 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesi mümkün hale gelmektedir.
 
- Yeterlik sistemi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması ve buna bağlı olarak yeterlik sertifikası üzerinden e-ihale yapılması imkânı getirilmektedir. 
 
5. KEFALET SENETLERİNİN, TEMİNAT OLARAK İHALELERDE KULLANILABİLMESİ AMACIYLA, STANDART FORMLAR OLUŞTURULMUŞTUR.
 
Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin, teminat olarak ihalelerde kullanılabilmesi amacıyla, standart formlar, ihale yönetmelikleri eki olarak oluşturulmuştur.
İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir