TR

İhale Mevzuatında 30 Kasım 2021 Tarihinde Yapılan Değişiklikler

13 Feb 2023
30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete ile İhale Yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde, değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler ekte yer alan çizelgelerden ayrı ayrı görülebilmektedir. Yapılan değişiklikler ile;
 
1) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları uyarınca, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren mevcut mevzuat düzenlemeleri, yürürlükten kaldırılmıştır.
 
2) Bu kapsamda, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, ilanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde, hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde ise yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde;
 
Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi veya,
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi suretiyle,
İhale işlemlerine devam edilecektir.
 
Mal alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38 inci maddesinde öngörülen kurallar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
 
3) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur.
 
4) İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki elektronik ihalelerde aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi halinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak, ilgililer hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır.
 
5) İhale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmış ve söz konusu sürelerin bildirim tarihini “izleyen günden itibaren” başlayacağı vurgulanarak uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklikler 20 Aralık 2021 tarihinde doğrudan yürürlüğe girecektir.
 
(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)
İçeriği Paylaş