TR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara Yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır!

11 Apr 2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, 11 Nisan 2020 tarih ve 31096 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Usul ve Esaslar, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
 
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin  (f) bendi;
 
“f) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,” şeklinde olup, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.
 
USUL VE ESASLAR NELER GETİRİYOR?
 
Usul ve Esaslar, finansmanının tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak.
İdare, yapılacak araştırma, geliştirme hizmeti alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi; güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.
Bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemeyecek ve ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılamayacak.
Hizmet alımları, ihale komisyonu görevini yerine getirmek üzere ihale yetkilisince oluşturulan proje değerlendirme grubu vasıtasıyla gerçekleştirilecek.
Proje değerlendirme grubu, ihale yetkilisi tarafından, uzmanlardan ve/veya ilgili personelden oluşan en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden oluşacak.
Proje değerlendirme grubu; proje teklif formatını, sözleşme tasarısı ile gerektiğinde teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlayacak, yaklaşık maliyeti tespit edecek, tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu yazacak ve yükleniciyi belirleyecek.
Alımlarda, pazarlık usulü veya doğrudan temin usulü uygulanacak.
Pazarlık usulü, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki idareler için belirlenen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitin, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile on katını aşmamak üzere belirlenen parasal limiti aşmayan hizmet alımları ile doğrudan temin usulü uygulanamayan alımlarda kullanılacak.
Pazarlık usulü ile yapılacak hizmet alımlarında; en az üç teklifin alınması veya idarenin resmi İnternet sitesinde ihale tarihinden en az on beş gün önce alıma dair ilanın yayımlanması zorunlu olacak.
Doğrudan temin alımlarda, yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunlu olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden yapılacak hizmet alımlarında ise sözleşme yerine protokol düzenlenebilecek.
Doğrudan temin alımlarda, ihtiyaç duyulması halinde teknik şartname ve idari şartname hazırlanacak.
İhale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla, kesin ve geçici teminat alınabilecek.
4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamında ihaleye katılması mümkün olmayanlar, araştırma, geliştirme hizmeti alımları ihalelerine katılamayacak.
Sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dâhilinde, iş artışı/ eksilişi yapılabilecek.
Sözleşme bedelinin% 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorunda olacak. Ancak, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin% 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutan arasındaki bedel farkının% 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenecek.
İşin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılacak.


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
 
    Usul ve Esasların, finansmanının tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları maksadıyla düzenlendiği anlaşılmaktadır.
 
Ancak;
 
Alımlarda;ilan yapılıp/yapılmayacağının ve geçici veya kesin teminat alınıp/alınmayacağının idarenin takdirine bırakılmasının keyfiyet yaratacağı ve bu nedenle haksız rekabet oluşacağı,
Usul ve Esaslarda, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin de dikkate alınacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, alımlarda ilanın yapılıp/ yapılmayacağının idarenin takdirine bırakılmasının rekabet ilkesine aykırılık yaratacağı,
Proje değerlendirme grubunun; proje teklif formatını, sözleşme tasarısı ile gerektiğinde teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlayacak ve yaklaşık maliyeti tespit edecek olması, ayrıca tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu yazacak ve yükleniciyi belirleyecek olması, yani tüm alım sürecini yürütecek olmasının, dikkate alınacağı belirtilen 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere aykırılık doğuracağı,
Alım sonuçlarının, Kamu İhale Bülteninde yayımlanması hususunda bir düzenleme yapılmamış olup, kamu kaynağının nereye harcandığının kamuoyu denetiminden kaçırıldığı algısı yaratabileceği,
İsteklilerin şikayet başvurusu yapma hakkının  bulunmaması nedeniyle, alım sürecinde muhtemel  sorunların çözümüne yönelik hangi yöntemin kullanılacağının belirlenmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş