TR

Fiyat Farkı Uygulaması: Elektrik Enerjisi Alımlarında Fiyat Farkı Ne Şekilde Uygulanacak?

13 Feb 2023
Kamu İhale Kurumu'nun 18/10/2018 tarihli 2018/DK.D-302 sayılı kararı ile; 
 
" Serbest piyasa koşullarında ilgili idarelerin ihaleye çıkarak elektrik enerjisi temin etmeleri halinde, EPDK tarafından düzenlenen elektrik tarifesinden daha uygun fiyat ile elektrik tedarik etmelerinin beklendiği bir ihale ortamında EPDK tarafından yayımlanan ve uygulanması zorunlu olan elektrik fiyatlarından daha yüksek bir fiyatın ödenmesi mümkün olmadığından; idarelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesinin onüçüncü fıkrası ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esasların 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince uygulayacakları üst sınır için kendi bağlantı şekilleri ve abone grupları için ilan edilen birim enerji bedellerini dikkate almaları gerektiğine, oy birliği ile karar verilmiştir." yönünde uygulama esası belirlenmiştir. 
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen  Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarının UYGULAMA ESASLARI başlıklı 6’ncı maddesinin 13 fıkrası: “(13) (Ek fıkra: 22/02/2018-30342 R.G./2. Md) Elektrik alımı sözleşmelerinde, birim enerji bedeli için EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin abone grubuna ilişkin alçak gerilim tek terimli KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini aşan kısım için fiyat farkı ödenmez.” hükmündedir.
İçeriği Paylaş
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
(PDF) İndir