TR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

14 Feb 2023
6 Aralık 2018 tarihli 30617 sayılı  Resmi Gazetede yapılan değişiklik, aşağıdaki gibidir:
 
MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamına tabi olan yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 3 üncü maddesinin (g) bendi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (j), (m), (o), (p), (u) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“f) Hizmet: Teşekkülün ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan, Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış her türlü hizmet alımlarını,”
 
“j) İhtisas birimi: İş ve işlemler konusunda bilgi birikimine sahip Genel Müdürlükçe belirlenen uzmanlaşmış birimi,”
 
“m) Mal: Teşekkülün ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan, Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış her türlü mal alımlarını,”
 
“o) Muhasebe birimi: Merkezde; Mali İşler Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise; muhasebe işlemleriyle görevli birimi,”
 
“p) Satın alma birimi: Satın alma işlemleriyle görevli başkanlık veya birimleri,”
 
“u) Taşra teşkilatı: Teşekkülün merkez teşkilatı dışındaki birimleri,”
 
“v) Teklif: Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde/alımlarda isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
 
(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık usulü ve doğrudan temin bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılır.”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği, ilân veya daveti izleyen üç iş günü içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.”
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(3) Çıkılan ihalede alınan teklifler, ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra değerlendirilir ve ihale komisyonunun aldığı karar ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer.
 
(4) İhale komisyonları, yapacakları yasaklılık teyitlerini Kamu İhale Mevzuatı hükümleri doğrultusunda yerine getirecektir.”
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 “MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada talep sahibi birimin istek yazısı ve ekindeki yaklaşık maliyet tablosu ile varsa tedarikçi/hizmet sunucusu listesi, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki ihale dokümanları, ödeneğe ilişkin belgeler, ilan metinleri, düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar, istekliler tarafından sunulan başvurular, teklifler ve diğer belgeler, alımın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanacağı söz konusu olan durumlarda, talep sahibi birimce hazırlanmış gerekçeli yazı, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) Yaklaşık maliyet, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile ihale tarihi arasında geçen süre dikkate alınarak yaklaşık maliyeti hazırlayan birim veya ihale komisyonu tarafından güncellenebilir.”
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Şartname ve sözleşmelerin hazırlanması
 
MADDE 10 – (1) İç ve dış piyasalardan temin edilecek, mal ve hizmet alımlarında işin özelliğine göre teknik ve idari şartname olmak üzere iki tip şartname hazırlanır.
 
(2) Teşekkül bu Yönetmeliğe uygun şekilde tip idari şartname ve sözleşme tasarısı hazırlayabilir.
 
(3) Yurt içi veya yurt dışı piyasalardan satın alınacak makine-ekipman ve malzemeler ile hizmet alımları için hazırlanacak şartnameler ve sözleşme tasarılarında aşağıda belirtilen hususlardan uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve hükümler yer alır.
 
a) Teknik şartnameler;
 
1) Satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal veya hizmeti, ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık olarak tanımlayan, teknik ve/veya uygulama özelliklerini içeren, ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerdir.
 
2) Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi birimler ile konuyla ilgili birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde ve hazırlayanlar tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir.
 
3) Teknik şartnameler, mal veya hizmetin özelliği nedeniyle Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Teşekkül dışında konunun uzmanı kişi ya da kuruluşlara da hazırlatılabilir.
 
4) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenir.
 
5) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Makine-ekipman alımı için hazırlanan teknik şartnamelerde istenen teknik performans, proses performans değerleri, proje, kroki, analiz ve test yöntemleri ve benzeri diğer hususlar belirtilir.
 
 6) Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi esas olmakla birlikte, gerekçe raporunda teknik zorunluluklarının belirtilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen hallerde marka veya model belirtilebilir:
 
i) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.
 
ii) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve yedek parça alımlarında marka veya model belirtilebilir.
 
iii) Ulusal ve uluslararası bor ürünleri üretim, satış ve dağıtımında standart aranması halinde, bunlara uyum sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması durumunda, teknik şartnamede bu hususlara yer verilebilir.
 
iv) Belli bir kalitenin ve standardizasyonun sürekli sağlanabilmesi için üçten az olmamak üzere marka veya model belirtilebilir.
 
7) Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür.
 
8) Gerekli görülen diğer bilgi ve düzenlemelere yer verilir.
 
b) İdari şartnameler ve sözleşmeler;
 
1) Temin edilecek mal veya hizmetin, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dâhilinde temin edilebilmeleri için düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgedir.
 
2) İdari şartnameler; mevcut idari, ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve daha önce yapılmış uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler ve teknik şartlar göz önünde bulundurularak, gerekli hallerde hukuk biriminin de görüşü alınarak talep sahibi, satın alma veya konuyla ilgili ihtisas birimince mal veya hizmet alımı işinin özelliğine göre hazırlanır.”
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İdari şartnamelerde ve sözleşmelerde bulunması gereken hususlar
 
MADDE 12 – (1) İdari şartnamelerin ve sözleşmelerin; talep edilen mal veya hizmetin istenen özelliklerde ve zamanında temin edilebilmesini sağlayacak şekilde gerekli idari, mali, ticari ve hukuki şartları ihtiva etmesi esastır.
 
(2) İdari şartnamelerde;
 
a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve alınacak geçici, kesin ve varsa diğer teminatların şekli ve oranı,
 
b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,
 
c) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim termini ve makine-ekipmanların performans terminleri ve performans teminatı kesinti oranları ile bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları,
 
ç) İsteklilere talimatlar,
 
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,    
 
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
 
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
 
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,        
 
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,
 
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,     
 
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar,    
 
i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
 
j) Teklif ve sözleşme türü,
 
k) Geçici, kesin ve performans teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
 
l) İhale saatinden önce veya sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu hususu,
 
m) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapacağı ihalelerde 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı hususu,         
 
n) Yurt dışı alımlarına ilişkin İdari Şartnamelerde; fiyat, ödeme, teslim yeri, teslim şekli ve süresi, sevkiyat, cezalar, mücbir sebepler, sözleşmenin feshi, sözleşmenin devri, uyuşmazlıkların çözümü, G.T.I.P. numarası, yükleme ve boşaltma işlemlerinde gözetim ve benzeri hususlar,
 
o) Gerekli görülen diğer bilgi ve hükümler,
 
yer alır.
 
(3) Sözleşmede;
 
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
 
b) Teşekkülün adı ve adresi,
 
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,
 
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,
 
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve işin süresi,
 
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,
 
f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
 
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,
 
ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
 
h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,
 
ı) Kesin ve varsa diğer teminat miktarları ile teminatların iadesine ilişkin şartlar,
 
i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,
 
j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
 
k) Cezalara ilişkin hükümler,
 
l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,
 
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
 
n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,
 
o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,
 
ö) Yüklenicinin varsa sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,
 
p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,
 
r) Anlaşmazlıkların çözümü,
 
s) Gerekli olan hallerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler,
 
ş) Yurt dışından yapılan alımlara ilişkin düzenlenecek sözleşmelerde yukarıda yer alan hükümlerden uygun olan maddeler,
 
t) Gerekli görülen diğer bilgi ve hükümler,
 
yer alır.”
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 13 – (1) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan ve/veya ihale ilanı yapıldıktan sonra ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu tarafından değiştirilemez. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Teşekkülce tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bunun da Teşekkülce uygun görülmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinden, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir iş günü önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
 
(2) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir iş günü önce yazılı olarak açıklama talep edebilir. Teşekkül bu tarihten sonra yapılacak açıklama taleplerini değerlendirmeye alıp almamakta serbesttir. Bu talebin ve yapılacak açıklamanın Teşekkülce uygun görülmesi halinde bu açıklama; o ana kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir. Yapılacak açıklama, ihale dokümanı alanlara son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
 
(3) İhale dokümanına karşı yapılacak başvurular ile açıklama talebinde bulunacakların, başvuru sahibinin adı soyadı/unvanı, tebligata esas adresi, e-posta ve faks bilgileri ile yurt dışı alımlar hariç, ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belgeyi, ticaret sicil veya oda kayıt belgesini, imza sirküleri veya imza beyannamesini başvurusuna eklemeleri zorunludur.”
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 14 – (1) 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde ihaleye katılmayacakları belirtilenler ihalelere katılamaz.”
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 17 – (1) İlanın nerede yayımlanacağı, yayımlanma süresi ve varsa doküman bedeli ihale onayında belirtilir.
 
(2) İlanların, ihale gününden en az on beş gün önce yayımlanması esastır. Ancak acil durumlarda gerekçeleri ihale onayında belirtilmek suretiyle bu süre yedi güne kadar indirilebilir.
 
(3) İlanlar kamu ihale kurumu bülteninde yayımlanır. Teşekkülce gerek görülmesi halinde Teşekkülün internet sitesinde, yerel, ulusal ve uluslararası basın yayın organlarının biri veya bir kaçında ayrıca ihale duyurusu yapılabilir.
 
(4) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen güncel parasal limitin % 3’ünü aşmayan alımlarda ilan, yalnızca Teşekkülün internet sitesinde yayımlanabilir.
 
(5) Her durumda, ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara mektupla, faksla, elektronik posta veya kayıtlı elektronik postayla ihale duyurusu yapılabilir.
 
(6) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.”
 
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İhale ilanlarında bulunması gereken hususlar
 
MADDE 18 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânında;
 
a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,
 
b) İhale konusu işin adı, niteliği, yeri ve miktarı,
 
c) Geçici teminatı,
 
ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi şartlarla alınacağı,
 
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usul ile yapılacağı,
 
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,
 
f) Numune istenecekse hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
 
g) İsteklilerde aranan şartlar ve belgelerin neler olduğu,
 
ğ) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapacağı ihalelerde 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı, Teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu,
 
hususlarının belirtilmesi zorunludur.”
 
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İhalenin iptal edilmesi
 
MADDE 19 – (1) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi;
 
a) Teşekkülün gerek gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların tespit edilmesi halinde, ihale yetkilisinin onayını müteakip, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
 
b) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 
c) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
 
(2) Sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süreçte ihalenin iptal edilmesi;
 
a) İdare gerekçesini belirtmek kaydıyla, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
 
b) İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.”
 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Satın Alma ve İhale Usulleri”
 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.
 
“Satın alma usulleri
 
MADDE 19/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları, ihale usulüyle ve doğrudan teminle olmak üzere iki şekilde yapılabilir.”
 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler, açık ihale usulü veya pazarlık usulünden birisine göre yapılır.”
 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 21 – (1) Açık ihale usulü; bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.”
 
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 23 – (1) Mal veya hizmet alımının pazarlık usulü ihale ile yapılabilmesi için;
 
a) Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonucunda teklif temin edilememesi,
 
b) Ani ve beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
 
c) İhalenin araştırma-geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,
 
ç) İhale konusu mal ya da hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,
 
d) Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili her türlü mal, hammadde ve ürünün karayolu, demiryolu, havayolu taşıtları ile taşınması kapsamında; nakliye, taşıt, iş makinesi, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dâhil olmak üzere her türlü hizmetin satın alınması,
 
e) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
 
f) İhale konusu mal veya hizmet alımının Teşekkülün faaliyetlerini aksatacak kadar acil olması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Bu kapsamda yapılacak olan ihalelerde talep eden birimin ihtiyacın aciliyetini ve gerekçesini talebinde belirtmesi ve bu hususa ihale onayında yer verilmesi,
 
g) Yatırım programında yer alan mal alımlarında ödeneğin o yıl içinde kullanılamama riskinin öngörülmesi,
 
ğ) İhalenin iptali veya İdarenin taraf olduğu mevcut bir sözleşmenin ortadan kalkması sebebi ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre için temini zorunlu ihtiyaçların olması,
 
h) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen güncel parasal limitin 1/3’ünü geçmeyen mal ve hizmet alımları olması,  
 
gibi nedenlerden en az birinin bulunması gerekir.
 
(2) Pazarlık usulünde; ihtiyaç konusu alanda faaliyet gösteren en az üç istekliye, ihale dokümanı bedelsiz gönderilerek ihaleye davet edilir. Davete rağmen üçten az teklif temin edilmesi halinde de ihale sonuçlandırılabilir. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar tekliflerin sunulacağı yere verilir.
 
(3) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, geçici teminat alınması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile sözleşme düzenlenmesi ihale yetkilisinin kararı ile belirlenir. Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde açıklanan konularda yapılacak alımlarda; kesin teminatın alınıp alınmayacağı, ihale yetkilisinin kararı ile belirlenir.
 
(4) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
 
(5) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
 
(6) Son fiyat tekliflerinin okunması aşamasında da en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılamaması ihtimalinin olması durumunda, ihale komisyonu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi/sahipleri ile yazılı teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle ihaleyi sonuçlandırabilir.”
 
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda; ilan yapılmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar doğrudan temin edilir:
 
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
 
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç konusu ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
 
c) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan makine, orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi.
 
ç) Teşekkülün ar-ge faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili özgün nitelikteki danışmanlık mal ve hizmet alımları.
 
d) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen güncel parasal limitin % 3’ünü aşmayan mal ve hizmet alımları.
 
e) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan veya gerçek ve tüzel kişilerden temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmadan ve komisyon kurulmaksızın bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda karşılıklı alım şartları oluşturularak ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan alım yapılabilir.
 
f) Yapılacak alımlarda ulusal ve uluslararası bor ürünleri üretim, satış ve dağıtımında standart aranması halinde, bunlara uyum sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması.
 
g) Teşekkülün yurt içi veya yurt dışı firmalarla ortak üretim, işbirliği ve benzeri nitelikte, yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin ivedi olarak belli gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması.
 
ğ) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Teşekkülü temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
 
h) Teşekkülü genel veya özel konularda temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini ve takibini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
 
(2) Olağanüstü haller, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine, hayati önem arz eden mal veya hizmet alımına ilişkin ihtiyaçların ivedi olarak karşılanmasının zorunlu olduğu durumlarda, komisyon kurulmadan ve teminat istenmeden, merkez teşkilatında; yetki limitleri dikkate alınmaksızın ve gerekçeleri açıkça belirtilmek kaydıyla Genel Müdürün onayıyla taşra teşkilatında; yetki limitinin aşılmaması halinde işletme müdürünün onayıyla yetki limitinin aşılması halinde ise bilahare Genel Müdürün bilgisine sunulmak kaydıyla işletme müdürünün onayıyla doğrudan alım yapılabilir.
 
(3) Ani, beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması halinde;
 
a) İhale sonucu yapılacak alımların başlamasına kadar geçecek süre içerisinde, süreklilik arz eden ihtiyaçların temininin kesintiye uğramaması için yapılacak alımlar,
 
b) Süreklilik arz etmemekle birlikte bir defada ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu alımlar,
 
alım konusu iş ile iştigal eden firmalardan kapalı zarfla ya da elektronik ortamda fiyat teklifi toplamak veya Teşekkülce görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması yapmak suretiyle ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte ihale komisyon kararına eklenmesi kaydıyla; merkezde, yetki limitleri dikkate alınmaksızın Genel Müdürün onayı ile taşra teşkilatında ise yetki limitinin aşılmaması durumunda işletme müdürünün onayı, yetki limitinin aşılması halinde Genel Müdürün bilgisine sunulmak kaydıyla işletme müdürünün onayı ile doğrudan alım yapılabilir.
 
(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasına ilişkin teknik birimlerce hazırlanan gerekçeler ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde oluşturulacaktır. Bunlara ilişkin belgelerin ise ihale onay belgesinde belirtilmesi zorunludur.
 
(5) İhtiyacın niteliğine göre, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi hususu ihale yetkilisinin takdirindedir.
 
(6) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki mal ve hizmet alımında ise buna ilişkin gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesinin yanı sıra ihale komisyonunun kurulması zorunludur.
 
Ancak teminat alınması ve sözleşme yapılması hususu, merkezde Genel Müdürün, taşra teşkilatında ise işletme müdürünün takdirindedir.”
 
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Teklifler, yazılı ve gizlilik kurallarına uygun olarak verilir. İsteklilerce, fiyat teklifi ve istenilen diğer ihale belgeleri ile geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubunun kapalı zarfla veya paket içerisinde verilmesi zorunludur.
 
(2) Teklif zarfının üzerine, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarf veya paketlerin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.”
 
“(5) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta veya kargo ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postada veya kargoda meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül sorumlu değildir.”
 
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar verilir. Gelen teklifler muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak teklif veren istekliler açıklanarak tutanağa bağlanır. Zarflar ihale komisyonunca hazır bulunanlar önünde teslim alınış sırasına göre açılır ve teklif fiyatları açıklanarak tutanak düzenlenir.  Teklifler paraf edilerek, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanaklar, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.”
 
“c) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Teklif verme süresinin bitiminden sonra teklif kabul edilmez. Zarfların veya elektronik teklif mektuplarının ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edilemez. Ancak en düşük teklifi birden fazla isteklinin vermesi durumunda, yalnız bu isteklilerden olmak üzere veya ihale komisyonunca gerekçeleri belirtilmek kaydıyla fiyatların yüksek olduğu kanaatine varılır ise tüm isteklilerden komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ya da, ihale komisyonunca gerek görülmesi halinde Teşekkülce belirlenen zamanda isteklilere bildirim yapılarak, en düşük fiyat üzerinden ikinci bir kapalı zarf ile ya da elektronik ortamda teklif alınarak indirim istemek veya en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılmak suretiyle de ihale sonuçlandırılabilir.”
 
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 28 – (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
 
a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenir. Teşekkül, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla, ihale konusu mal ve hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer ile kullanım ömrü ve amortismanı, garanti süresi, işletmecilik birim sarfları, bakım-onarım masrafları ve periyotları gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.
 
b) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarda, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.
 
c) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen teklif esaslarını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada; isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir. İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini komisyon huzurunda bir tutanakla veya yazılı olarak tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde teyit etmek zorundadır. Teşekkülce istenmesi halinde, istekli, düzeltilen teklifi kabul edip etmediğini, yazıyla teyit etmek koşuluyla, faks veya elektronik posta ile bildirebilir. İsteklinin, düzeltilmiş teklife ilişkin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi veya düzeltilmiş teklifi kabul ettiğini süresinde bildirmemesi durumunda, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
 
ç) İndirim istenmiş teklifler dahil, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale komisyonu; öncelikle yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını yeniden sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde Teşekkül yararı ve ihtiyacın gerekleri de dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirler veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ise ihalenin iptaline karar verebilir.
 
d) İsteklilerden ve ilgili kurumlardan bilgi ve belgelerin yazılı olarak istenmesi ve alınacak cevabın da yazılı olması esastır.
 
e) İhaleye katılan isteklilerin yasaklılık teyitleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 
f) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”
 
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 29 – (1) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip, 48/A maddesinde yer alan bildirim ve tebligat esasları dikkate alınarak, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
 
(2) İhale üzerinde kalan istekli ile teklifi uygun bulunan ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatları muhafaza edilerek, diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra ikinci teklif sahibine ait geçici teminat iade edilir. İhaleyi kazanan isteklinin sözleşme yapmaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ikinci avantajlı teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisinin onayı ile sözleşme yapılabilir. İkinci isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek, ihale iptal edilir. Sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında 4734 sayılı Kanunun yasaklar ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.
 
(3) İhale sonucu, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmayanlara gerekçeleri de açıklanarak ihaleye katılan isteklilere bildirim ve tebligat esasları dikkate alınarak bildirilir.”
 
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, işin kapsam ve niteliği dikkate alınarak sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı ile en fazla yüzde on oranı aralığında kesin teminat alınır.”
 
“(5) Yurt dışından doğrudan temin kapsamında yapılacak yedek parça alımlarında, kesin teminat mektubu süreli olarak alınabilir.”
 
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Performansların teknik şartnamede belirtilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az yüzde onu (%10) kadar, nakit ya da süreli teminat mektubu olarak performans teminatı alınır. Ancak yurt dışı alımlarda akreditifli ödemelerde performans teminatı olarak akreditifte bakiye tutulabilir.”
 
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(1) Şartnamelerde, sözleşmelerde ya da sipariş mektuplarında öngörülmesi koşuluyla sözleşme ya da toplam sipariş tutarının en fazla yüzde yirmi beşi kadar avans verilebilir.
 
(2) Avans ödemesi yapılabilmesi için, avans tutarı kadar süresiz avans teminat mektubu verilmesi zorunludur. Ancak yurt dışı alımlarda avans teminat mektupları için süre belirtilebilir.”
 
“(6) Hak ediş ödemelerinden kesinti yapılarak kapatılan miktar kadar avans teminat mektubu serbest bırakılır.”
 
“(7) Yurt dışı alımlarda avans teminat mektubu sevkiyatların tamamlanmasından sonra serbest bırakılır.”
 
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 37 – (1) Yurt içi ve yurt dışı alımlara ilişkin yapılacak ödemelerle ilgili esaslara sözleşmede yer verilir.”
 
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Muayene ve kabul işlemleri
 
MADDE 46 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin, muayene ve kabul işlemlerinde, 5/1/2002tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
(2) Teşekkül malın/hizmetin özelliğine göre ihale dokümanında yer alması kaydıyla denetim, muayene ve kabul hususunda farklı düzenlemeler yapabilir.”
 
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 47/A maddesi eklenmiştir.
 
“Hizmet alımları süre uzatımı
 
MADDE 47/A – (1) Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve Teşekkülün sahip olacağı diğer avantajların göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla (kanuni artışlar ve sözleşmesinde yer alan artışlar hariç) en fazla 1 yıla kadar, bir defadan fazla olmamak üzere süre uzatımı yapılabilir.
 
(2) Hizmet alımı süre uzatımları, yüklenicinin kabulü ve talep sahibi birimin uygun görüşü alındıktan sonra, işin yürütümünü yapan birim tarafından ihale yetkilisinin onayının alınmasını müteakip düzenlenecek protokolün taraflarca imzalanması ile yürürlüğe girer.”
 
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 48/A – (1) Teşekkül tarafından yapılacak bildirim ve tebligatın imza karşılığı elden, faks veya elektronik posta ile yapılması esastır.
 
(2) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler tebligat yerine geçer ve bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
 
(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Teşekkülün satın alma iş ve işlemleri için tanımlanmış resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.
 
(4) Birinci fıkrada belirtilen usullerle tebligatın yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü posta yoluyla da bildirim yapılabilir.
 
(5) Teşekkül tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.”
 
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğe 48/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 48/B maddesi eklenmiştir.
 
“Cezai hükümler ve ihalelerden yasaklama
 
MADDE 48/B – (1) İstekli ve yüklenicilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde; 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve bu Kanunların uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulan mevzuata göre hareket edilir.”
 
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kanun ile Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.”
 
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, işlemi başlamış olan ihalelerde; ihale işleminin tamamlanıp, mal veya hizmet alımının sonuçlanarak dosyasının kapatılmasına kadar, 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
 
MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
İçeriği Paylaş