TR

Ek Fiyat Farkına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı

24 Feb 2022
1.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Esaslar, 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Kamu Taahhüt Firmalarını ilgilendiren önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir:  
 
2.     Ek Fiyat Verilmesi;
 
a.  Esaslarda belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden; “01 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden” veya “22 Ocak 2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan” işlerin,        01 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Esaslara göre ek fiyat farkı hesaplanacaktır. 
 
b.  Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicilerin 28 Mart 2022 tarihine kadar idarelere yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
 
c.  İhale Dokümanında varsa fiyat farkı uygulamaları ayrıca yürütülür ve bu Esaslarla ilişkilendirilmez.
 
ç.  Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının eksi (-) çıkması durumunda hakedişten kesinti yapılmaz.
 
d.  Ek fiyat farkı hesaplamalarında 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) sözleşmelerin gerçekleştirilen kısımlarının iş veya teslim programına uygun olması şartı aranmaz.
 
e.  İş veya teslim süresi 1/7/2021 tarihinden önce sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, ek fiyat farkı hesaplanmaz.
 
f.  Yapım işleri ile hizmet alımlarında 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, iş kalemleri ya da gruplarının iş programına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılan imalat ve işlere ek fiyat farkı hesaplanır.
 
3.     Sözleşmenin Devri;
 
4734 sayılı Kanuna göre 01 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, yüklenicinin 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde (25 Nisan 2022 tarihine kadar) idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin başvuru tarihinden sonraki 30 gün içinde vereceği onay üzerine devredilebilecektir.
 
4.  Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil), 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden ve Türk Lirası üzerinden imzalanan yapım işi sözleşmelerinde, 2021 yılının ikinci 6 ayında) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir.
 
5.  4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, Esaslarda belirtilen sınırlar çerçevesinde 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek ve bu sözleşmeler devredilebilecektir.
 
4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecektir. 24.02.2022
İçeriği Paylaş