TR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, İstisna Alımı (3/B) Kapsamında Yapacağı İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara Yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı!

18 Apr 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, 18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Usul ve Esaslar, yayımı tarihi olan 18 Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe girdi.
 
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin  (b) bendi;
 
“b) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine (Ek ibare: 2/7/2018-KHK-703/171 md.) Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,” şeklinde olup, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.
 
USUL VE ESASLAR NELER GETİRİYOR?
 
Usul ve Esaslar, güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri alımlarında uygulanacak.
Alımlarda, ulusal menfaatin korunması, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkelerinin yanı sıra, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler de dikkate alınacak.
Alımlar, birlikte veya kısımlar halinde yapılabilecek.
Alımlarda, pazarlık usulü esas olmakla birlikte doğrudan temin usulü de uygulanabilecek.
Pazarlık usulünde, ilan yapılmayacak, ancak idarece davet edilen istekliler teklif verebilecek, İdarece davet edilecek istekli sayısı zorunlu haller dışında üçten az olamayacak.
Doğrudan temin alımlarda, komisyon kurma, yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olacak. Ancak, ilan yapılmayacak.
İhale komisyonu, biri başkan, en az ikisi ihale konusu işin uzmanı olması kaydıyla ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşacak.
İhale veya alım öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek.
4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamayacak.
İhalelerde ve doğrudan teminde, teklif edilen bedelin% 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınacak.
İhale sonuçları, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilecek, ancak sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteninde yayımlanmayacak.
Yerli istekliler lehine düzenlemeler yapılabilecek.
İhale onay belgesi ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, Türk Lirası esas alınarak yapılan ihalelerde, fiyat farkı ödenebilecek.
Denetim, muayene ve kabul işlemleri ile ilgili esaslar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce belirlenecek.
4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin j bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılması gereken pay alınmayacak.


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
 
Usul ve Esaslarda, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin dikkate alınacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, ihale ve alımlarda ilan yapılmayacağının belirtilmesinin, rekabet ilkesine aykırı olduğu,
İhale sonuçlarının, Kamu İhale Bülteninde yayımlanmamasının, kamu kaynağının nereye, nasıl ve hangi amaçla harcandığının, kamuoyu denetiminden kaçırıldığı algısı yaratabileceği,
Gizlilik kılıfı altında, karşılıksız para basıldığı algısının artacağı,
Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılması gereken payın bu Usul ve Esaslar kapsamında alınmayacak olmasının hakkaniyetli olmadığı ve haksız rekabet yaratacağı,
Değerlendirilmektedir.  

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş