TR

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yapılacak Bir Takım İstisna Alımları Kapsamındaki Yönetmelik, Yayımlanmıştır!

08 Jan 2020
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, 08 Ocak 2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Usul ve Esaslar, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
 
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin  (f) bendi;
 
“f) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,” şeklinde olup, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. 
 
USUL VE ESASLAR NELER GETİRİYOR?
 
Usul ve Esaslar, finansmanının tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanan ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak.
İdare, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.
Hizmet alımları, ihale komisyonu görevini yerine getirmek üzere ihale yetkilisince oluşturulan proje değerlendirme grubu vasıtasıyla gerçekleştirilecek.
Proje değerlendirme grubu, proje sahibi idarenin ihale yetkilisi tarafından, içinde uzmanlar ve/veya ilgili personelin bulunduğu, en az üç kişiden oluşacak. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenecek. İhale yetkilisi tarafından proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenecek.
 Hizmet alımlarında proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanacak.
Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından söz konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti belirlenecek.
Hizmet alımlarında doğrudan temin veya pazarlık alım usullerinden biri uygulanacak.
Doğrudan temin usulü,  yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen parasal limiti aşmayan hizmet alımları için kullanılacak.
 Doğrudan temin yolu ile alımlarda yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunlu olacak.
Pazarlık usulü hizmet alımlarında; en az üç teklif alınması veya idarenin resmi internet sitesinde ihale tarihinden en az on beş gün önce alıma dair ilanın yayımlanması zorunlu olacak.
Hizmet alımlarında idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde teknik ve idari şartname hazırlanacak.
İhale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla, kesin ve geçici teminat alınabilecek.
Sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilecek.
Sözleşme bedelinin % 80 inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorunda olacak. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutan arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenecek.
Teslim edilen hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve proje koordinatörü dâhil en az üç kişiden müteşekkil Proje izleme Grubu tarafından yapılacak.
Ceza ve ihalelerden yasaklama hususları 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacak.
Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
 
    Usul ve Esasların, finansmanının tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanan ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları maksadıyla düzenlendiği anlaşılmaktadır.
 
    Usul ve Esaslarda, temel ilkeler içerisinde son zamanlarda istisna alımlarda rastlanmayan rekabet ilkesine yer verilmesi ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasının zorunlu olması,  olumlu olarak değerlendirilmektedir.
 
Ancak;
 
Alımlarda; ilana yapılmasının, geçici veya kesin teminat alınmasının, teknik ve idari şartname hazırlanmasının, idarenin takdirine bırakılması yani keyfiyete kalması nedeniyle haksız rekabet doğabileceği,
İsteklilerin şikâyet başvurusu yapma hakkının ne şekilde yapılacağının, alım sürecinde muhtemel sorunların çözümüne yönelik hangi yöntemin kullanılacağının belirlenmesi,
Alımların, Kamu İhale Kurumu denetiminden çıkarılmış olmasının, yolsuzluk riskini artıracağı, değerlendirilmektedir.
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş