TR

30.09.2020 Tarihinde İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Önemli Değişiklikler Neler Getiriyor?

13 Feb 2023
30.09.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerine ait değişikliklerinden önemli olanları aşağıda sunulmuştur:  
 
1.Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler:
 
Birinci değişiklik:
 
Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“d) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde,  alım konusu mala veya işe yönelik olarak düzenlendiği saptanan kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi istenebilir.”
 
İkinci değişiklik:
 
Yönetmeliğin Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
 
 
 
Üçüncü Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler, İmalat Belgeleri Ve Kapasite Raporu başlıklı 40’ncı maddesinin birinci fıkrası; “(1) Makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. Ancak, özel imalat süreci gerektiren ihalelerde kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun,  fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.” Şeklinde değiştirilmiştir.
 
Dördüncü Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler, İmalat Belgeleri Ve Kapasite Raporu başlıklı 40’ncı maddesinin beşinci fıkrası;
 
“(5) İş ortaklığında, ortaklardan biri,  birkaçı veya tamamı tarafından makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler sunulabilir.  Konsorsiyumda ise makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir.”  Şeklinde değiştirilmiştir.
 
Beşinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler, İmalat Belgeleri Ve Kapasite Raporu başlıklı 40’ncı maddesinin altıncı fıkrası;
 
“(6) Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipman yüklenicinin kendi malı olabileceği gibi bunların kiralanması da mümkündür. Yüklenici kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan belgeleri muayene ve kabul komisyonuna sunar. Kiralamalarda ise kira sözleşmesini muayene ve kabul komisyonuna sunmak zorundadır.”  şeklinde değiştirilmiştir.
 
Altıncı Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teminatlar başlıklı 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak değiştirilmiştir.
 
Yedinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teminatlar başlıklı 54 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası; “(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Sekizinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Elektronik İhale başlıklı 58/A maddesi 5 fıkrasında yer alan “Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.“ hüküm, “Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. “ şeklinde değiştirilmiştir.
 
Dokuzuncu Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Elektronik İhale başlıklı 58/A maddesi 9 fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile”  ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.
 
Onuncu Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Elektronik Eksiltme başlıklı 58/B maddesinin 7. Fıkrası “(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.  “ hükmündeki ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler:
 
Birinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teknik Şartname başlıklı 16 maddesinin 1. Fıkrası “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.“  hükmüne ”Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez. “ cümlesi eklenmiştir.
 
İkinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teknik Şartname başlıklı 16 maddesinin 4. Fıkrası “(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.
 
Üçüncü Değişiklik:
 
Yönetmeliğin İstenecek Belgeler başlıklı 29’ncu maddesinin 5. Fıkrasında yer alan  “taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri” ibaresi “ilgili mevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri” olarak değiştirilmiştir.
 
Dördüncü Değişiklik:
 
Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
 
Beşinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler Ve Kapasite Raporu başlıklı 41 Maddesinin 1. Fıkrası “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiştir.
 
Altıncı Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler Ve Kapasite Raporu başlıklı 41 Maddesinin 2 fıkrasında yer alan “Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin” olarak değiştirilmiş, 3. Fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yedinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teminatlar başlıklı 55 Maddesinin 4. fıkrasında yer alan “İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak değiştirilmiştir.
 
Sekizinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teminatlar başlıklı 55 Maddesinin 9. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.”
 
Dokuzuncu Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Elektronik İhale başlıklı 59/A maddesi 6. Fıkrasında yer alan “Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.  “ hükmü, “Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez.“ olarak değiştirilmiştir.
 
Onuncu Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Elektronik İhale başlıklı 59/A maddesi 10. Fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.
 
Onbirinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin 59/B maddesinin yedinci fıkrası “Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.  “ hükmünün ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Onikinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Tekliflerin Eşit Olması Başlıklı 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin” ibaresi “işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin” olarak değiştirilmiştir.
 
3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler:
 
Birinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
 
İkinci Değişiklik:
 
Yönetmeliğin 41. Maddesinin ismi “Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler “ yerine “Tesis, Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ” olarak değiştirilmiştir.
 
Yönetmeliğin 41. Maddesinin 1.Fıkrası “(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.”  şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yönetmeliğin 41. Maddesinin 2.Fıkrası “(2) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için,  kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yönetmeliğin 41. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin”
 
Yönetmeliğin 41. Maddesinin 4. fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Üçüncü Değişiklik:
 
Yönetmeliğin Teminatlar başlıklı 56 ncı maddesinin 4. fıkrasında yer alan “İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak değiştirilmiştir.
 
Teminatlar başlıklı 56 ncı maddesinin 9. Fıkrası “(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” Şeklinde düzenlenmiştir.
 
Dördüncü Değişiklik
 
Yönetmeliğin Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesi 6. fıkrası; “Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir...“ hükmü çıkarılarak yerine “Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” hükmü getirilmiştir.
 
Yönetmeliğin Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesi 10. fıkrası; “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.
 
Beşinci Değişiklik
 
Yönetmeliğin Elektronik Eksiltme başlıklı 60/B maddesinin 7. Fıkrası “Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.  “ hükmünün ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
4. Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmelerinde Yapılan Değişiklikler:
 
Birinci Değişiklik
 
Tip Sözleşmenin 28’nci maddesi başlığı “Sözleşmede Bulunmayan Veya Fiyatı Belli Olmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti” yerine “Sözleşmede Bulunmayan Veya Fiyatı Belli Olmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti İle İş Kalemi Miktarının Değişmesi “ olarak değiştirilmiştir. 
 
İkinci Değişiklik
 
Tip Sözleşmenin 24.1 ve 24.2. alt başlıkları şu şekilde olmuştur:
 
“24.1(1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “28.2. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.
 
(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;
 
“28.2.İş kalemi miktarının değişmesi
 
28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.
 
R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ]
 
S  =  Sözleşme bedeli (TL), 
 
F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),
 
A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m² vb.),
 
R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).
 
28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.”
 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;
 
“28.2.İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi
 
28.2.1.Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.
 
R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ]
 
S  =  Sözleşme bedeli (TL), 
 
F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),
 
A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m² vb.),
 
R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).
 
28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.”
 
5. Tip İdari Şartnamelerinde Yapılan Değişiklikler
Birinci Değişiklik:
 
İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan  “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.
 
İkinci Değişiklik:
 
İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri başlıklı 7’nci maddesinin
 
7.5.4. alt maddesi; “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.“ yerine “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:…“ şeklinde,
 
7.5.5. alt maddesi ise; “Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.
 
Üçüncü Değişiklik:
 
Şartnamenin Teminat olarak kabul edilecek değerler başlıklı 27. Maddesi b fıkrasındaki “b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.“ ibaresi “b) Teminat mektupları.” Olarak değiştirilmiştir.
 
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için KILIÇ HUKUK&DANIŞMANLIK OFİSİ ile iletişime geçiniz.
İçeriği Paylaş