TR

26.01.2021 Tarihinde Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

14 Feb 2023
Kamu İhale Genel Tebliğinde, 26 Ocak 2021 tarih ve 31376 sayılı Resmi Gazete ile aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.
 
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
1) Tebliğin 16.3.2. numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“16.3.3. 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekir. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamının ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılır ya da iptal edilir.”
 
2) Tebliğin 45.1.13.14. numaralı maddesinin birinci cümlesi;
 
“İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının  % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir…” şeklindeydi. Bu ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez.”
 
3) Tebliğin 79.2.7. numaralı maddesinin birinci cümlesi;
 
“İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.“ şeklindeydi.  Bu cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez.”
 
4) Tebliğin 79.3.4. numaralı maddesinin dördüncü cümlesinde yer alan “kapsayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu” ibaresi eklenmiştir. Bu cümle; “Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.“ şeklinde olmuştur.
 
5) Tebliğin 79.3.6. numaralı maddesinin birinci cümlesinde yer alan “kapsayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu” ibaresi eklenmiştir. Böylece 79.3.6. maddesinin birinci cümlesi “İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır.” Şeklinde olmuştur.
 
6) Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Başlamış olan ihaleler
 
GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1 inci maddesi ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
 
DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRMİŞTİR?
 
-Mali Teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde, bütçe ödenekleri dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine ihalenin bırakılabileceği veya iptal edilebileceği, esası getirilmiştir.
 
-Aşırı düşük açıklama kapsamında, istekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.
 
Detaylı bilgi için Kılıç Hukuk Ofisi ile iletişime geçiniz.
İçeriği Paylaş