Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetimindeki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır!

Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan tarihi bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair Yönetmelik 19.04.2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelik Neler Getiriyor?

 • Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihî fabrikalar ile bunların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının; bakım, onarım ve restorasyonlar ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerini kapsayacak.
 • İhalelerde, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü ihale yöntemleri uygulanacak. Ayrıca, doğrudan temin ile de alım yapılabilecek.
 • Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ihale tarihinden en az on dört gün önce, Kamu İhale Bülteni veya Resmî Gazete ya da Milli Saraylar İdaresi Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan yapılacak. Diğer ihale/alım usullerinde ilan yapılmayacak.
 • İsteklilerden teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacak.
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.
 • Yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.
 •  Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği durumda, sunulan iş deneyim belgelerinin tutarları değerlendirilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlenecek. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde ise kura çekilecek.
 • Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 10’u oranında kesin teminat alınacak.
 • Sözleşme bedelinin % 50’sine kadar iş artışı harcama yetkilisi, sözleşme bedelinin % 100’üne kadar iş artışı ise  Milli Saraylar İdaresi Başkanı onayı ile gerçekleştirilebilecek.
 • Sözleşme, ihale yetkilisinin uygun görüşü ve Milli Saraylar İdaresi Başkanının yazılı onayı ile şartlan sağlayan başka yükleniciye devredilebilecek.
 • Muayene ve kabul işlemleri, sözleşme ve genel şartname hükümlerine göre yapılacak.
 • İhaleye yönelik başvurular, ihale sürecindeki başvuruya konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihaleyi yapan idareye yapılabilecek.
 • Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuata ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacak.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

 • Yönetmeliğin, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihî fabrikalar ile bunların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının; bakım, onarım ve restorasyonlar ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerini kapsadığı görülmektedir.
 • Açık İhale Usulü ile yapılacak ihalelerde ilanın zorunlu olması ve ilanın Kamu İhale Bülteni veya Resmî Gazete ya da Milli Saraylar İdaresi Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanmasının rekabeti artıracağı, yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecek olmasının, muayene ve kabul işlemleri ile ilgili düzenleme yapılmasının ve ihalelere yönelik idareye başvuru hakkı verilmesinin olumlu olduğu düşünülmektedir.
 • Ancak; ihalelere yönelik idareye başvuru süresinin, ihale sürecindeki başvuruya konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren üç iş günü ile sınırlandırılmasının hak arama hürriyeti açısından hakkaniyetli olmadığı ve bu sürenin 10 gün olarak yeniden düzenlenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

       19.04.2019 (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)