Hakkında, İflasın Ertelenmesine ve Kayyum Atanmasına Karar Verilen Firmanın; İhaleye Katılması Mümkün müdür?

 

M… A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla söz konusu şirketin %51 hissesine sahip ortağı F… İnş. Taah. A.Ş.'ye ait iş deneyim belgesinin sunulduğu, davacı tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece 15.01.2018 tarihinde EKAP üzerinden …yazı gönderilerek "şirket adına iş deneyim belgesi kullanılan F… İnş. Taah. A.Ş.'nin ihale tarihi itibariyle iflas durumunda olup olmadığına ilişkin ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden tevsik edici belgenin ve faaliyetinin devam ettiğine dair belgenin" sunulmasının istenildiği, bu kapsamda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce düzenlenen 16.01.2018 tarihli belgede anılan şirketin iflas ettiğine veya konkordato talebinde bulunduğuna dair bir bildirim olmadığı ve tasfiyesine ilişkin bir tescil işlemi yapılmadığının belirtildiği, oysa davacının iddiasının, adı geçen firma hakkında mahkemece iflasın ertelenmesine ve kayyım atanmasına ilişkin karar verildiğinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ihale dışı bırakılma sebepleri arasında yer alan "işleri mahkeme tarafından yürütülen" ve "alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan" istekli konumunda bulunması yönünde olduğu, idarenin bu kapsamda bir araştırma yapmadığı ve bilgi-belge talebinin de bu hususlara ilişkin olmadığı, davalı tarafından dava dosyasına sunulan belgeler arasında F… firması hakkında ihtiyati tedbir verilmesi ve kayyım atanmasına dair İstanbul Anadolu 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin 28.03.2014 tarih ve E:2014/113 sayılı ara kararı ile iflasın bir yıl süreyle ertelenmesi ve kayyımların görevlerinin devamına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.03.2015 tarih ve E:2014/1065. K:2015/189 sayılı kararının yer aldığı, davacı tarafından sunulan belgelerde ise anılan şirket hakkında iflasın ertelenmesi ve kayyım atanmasına ilişkin yukarıda yer verilen mahkeme kararlarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sayfalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Bu durumda, itirazen şikâyet konusu olan F… şirketi hakkında ihale tarihinden önce Asliye Ticaret Mahkemesince iflasın ertelenmesine ve kayyum atanmasına karar verildiği, bu şekilde adı geçen şirketin 4734 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca "işleri mahkeme tarafından yürütülen” ve "alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan” kapsamında yer aldığı ve bu durumda bulunanların ihalelere katılamayacakları anlaşıldığından, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır… (1. İdare Mahkemesi’nin 14.02.2019 tarihli ve E:2019/56, K:2019/284 sayılı kararı)