Kuşkulu numune değerlendirilme işlemleri, güvenirlik ilkesine aykırılık oluşmasına ve ihalenin iptaline neden olur.

Tüm süreç birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin geçerli olup olmayacağı hususunda temel belirleyici unsurun sunulan numune olduğu, bu numunenin ne şekilde sunulmuş olduğunun tespitine imkân bulunmadığı, yeniden numune istenemeyeceği, ihale komisyonunun aynı istekli bakımından ve aynı numune üzerinden yapılan değerlendirmede iki farklı sonuca ulaşması, bir başka anlatımla idarece ilk numune değerlendirmesinde numunenin eksiksiz olduğu kabulü ile değerlendirme yapıldığı, ikinci numune değerlendirmesinde ise numunenin parçalarının eksik olduğu tespitinin yapıldığı, dolayısıyla ulaşılacak sonuç bakımından herhangi bir farklılık oluşması imkânı bulunmayan konuda iki farklı yönde karar verilmesi nedeniyle ihalelerde idarelerce gözetilmesi gereken “güvenilirlik” ilkesinin tam olarak tesis edilemediği dikkate alındığında ihalenin şikâyete konu 187’nci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır… (KİK’nun 13.03.2019 tarihli  2019/UM.I-370 sayılı kararı)