Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulamasına Dair 2019/Dk.D-48 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı Yayımlandı

Bilindiği üzere; 17 Mayıs 2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 “17.05.2018 tarihi itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen   akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri satış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz  kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarları kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz  kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış  durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17.05.2018 tarihinde uygulanan  özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.” şeklinde düzenleme yapılmıştı.

Kamu İhale Kurulu bu kapsamda; 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için, içerisinde akaryakıt girdisi bulunan ve sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımları ve yapım işleri sözleşmelerinde ÖTV’ye ilişkin değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamalarına ait 25/12/2018 tarihli ve 2018/DK.D-405 sayılı kararını yayımlamıştı.

Kamu İhale Kurulunun 2018/DK.D-405 sayılı kararındaki yeniden düzenlenen fiyat farkı hesabına ilişkin formülden dolayı,  sözleşme hükümleri geriye yürütülmeye başlanmış, bu durum nedeniyle yükleniciler aleyhine büyük maddi zararlar meydana gelmiş ve İdarelerle yükleniciler arasında uyuşmazlıklara sebebiyet vermeye başlamıştı.

Kamu İhale Kurulu bu kez yapılan yanlışlıkları gidermek üzere; 20 Şubat 2019 tarihli ve 2019/DK.D-48 sayılı düzenleyici kararını yayımladı. Kamu İhale Kurulu’nun bu kararı ile;

  • 25/12/2018 tarihli ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı tesis edildiği tarih itibarıyla iptaline,
  • Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının bu Kurul Kararında belirtilen kurallara göre yapılmasına ve Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak kesilmesine; hesaplama neticesinde artı değer bulunması halinde herhangi bir işlem tesis edilmemesine,
  • Bu Kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına, bu dönemde ÖTV’de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararının uygulanmamasına, anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate alınmasına,
  • Bu Kararın yayımı tarihinden sonra 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de değişim meydana gelmesi halinde; yapılacak hesaplamalara esas olarak, anılan Bakanlar Kurulu Kararının yeniden uygulanmaya başladığı tarihten önce ihale edilen işlerde bu uygulamanın başladığı tarihe, söz konusu tarihten sonra ihale edilen işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınmasına,

Karar verildi.

Değerlendirme ve Sonuç

20 Şubat 2019 tarihli ve 2019/DK.D-48 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı incelendiğinde;

  • Yapılacak hesaplamalarda, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olacağı,
  • Anılan Bakanlar Kurulu Kararının yeniden uygulanmaya başladığı tarihten önce ihale edilen işlerde, ihale tarihi ne olursa olsun sözleşmenin devam etmesi koşuluyla bu uygulamanın başladığı tarih olan 17/5/2018 tarihindeki ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınacağı,
  •  17/5/2018 tarihinden sonra ihale edilen işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınması gerektiği,
  • Bu dönemde ÖTV’de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararının uygulanmayacağı, ancak 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda ise 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate alınacağı, anlaşılmaktadır.22.02.2019

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)